Open data en hergebruik van overheidsinformatie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2019/1024 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De herschikte richtlijn is gebaseerd op het algemene beginsel dat openbare en door de overheid gefinancierde gegevens herbruikbaar moeten zijn voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Open data

De richtlijn bevordert het gebruik van open data (gegevens die worden gepresenteerd in een open formaat* en die men voor elk doel vrij kan gebruiken en mag delen). Openbare lichamen en overheidsondernemingen moeten hun documenten beschikbaar stellen in alle bestaande formaten of talen en, in voorkomend geval, langs elektronische weg in een open, machinaal leesbaar, toegankelijk, vindbaar en herbruikbaar formaat, compleet met hun metagegevens.

Praktische regelingen voor hergebruik

Dynamische en realtimegegevens

Dynamische gegevens moeten onmiddellijk bij het verzamelen beschikbaar worden gesteld voor hergebruik via een applicatieprogramma-interface (API) en, in voorkomend geval, in de vorm van een bulksgewijze download.

Onderzoeksgegevens

Discriminatieverbod en eerlijke handel

Hoogwaardige datasets

De Europese Commissie krijgt de mogelijkheid om een lijst van hoogwaardige datasets vast te stellen die in machinaal leesbaar formaat en kosteloos via API’s beschikbaar moeten worden gesteld. Deze datasets worden geselecteerd uit de zes thematische categorieën die zijn opgenomen in bijlage I:

De Commissie is bevoegd om nieuwe thematische categorieën toe te voegen door middel van een gedelegeerde handeling.

Tarieven

Uitzonderingen

De richtlijn is niet van toepassing op:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van kracht sinds 16 juli 2019. Richtlijn (EU) 2019/1024 is een herschikking van Richtlijn 2003/98/EG (en de latere wijzigingen daarvan) en vervangt deze met ingang van 17 juli 2021. EU-landen moeten de richtlijn voor diezelfde datum omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

KERNBEGRIPPEN

Hergebruik: het gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen van documenten die in het bezit zijn van openbare lichamen of overheidsondernemingen.
Openbaar lichaam: de staats-, regionale en lokale overheidsinstanties, publiekrechtelijke instellingen of samenwerkingsverbanden bestaande uit deze overheidsinstanties of deze publiekrechtelijke instellingen.
Overheidsonderneming: elke onderneming waarop de openbare lichamen een overheersende invloed kunnen uitoefenen uit hoofde van eigendom, financiële deelname of de op de onderneming van toepassing zijnde voorschriften; deze omvatten ondernemingen die optreden als exploitanten van openbaar personenvervoer over de weg of per spoor, luchtvaartmaatschappijen en rederijen uit de EU die openbaredienstverplichtingen vervullen.
Dynamische gegevens: documenten in digitale vorm die frequent of in real time worden geactualiseerd, met name wegens hun volatiliteit of omdat ze snel verouderd-zijn; gegevens die door sensoren zijn gegenereerd.
Open formaat: een bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik van documenten belemmert.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56-83)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1-15)

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (herziening) (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3-20)

Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 1-13)

Verordening (EEG) nr. 3577/92 van de Raad van 7 december 1992 houdende toepassing van het beginsel van het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage in het zeevervoer) (PB L 364 van 12.12.1992, blz. 7-10)

Laatste bijwerking 04.09.2019