De interne markt voor elektriciteit (vanaf 2021)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Consumentenrechten

In de richtlijn worden bestaande consumentenrechten verduidelijkt en versterkt, en nieuwe geïntroduceerd:

Facturering

Aankoopgroeperingen

De EU-landen moeten:

Energiegemeenschappen van burgers

Toegang tot gegevens en interoperabiliteit

Elektromobiliteit

Distributiesysteembeheerders (DSB’s)*:

Transmissiesysteembeheerders (TSB’s)*:

Nationale energieregulators:

Schone energie

Deze richtlijn maakt deel uit van het pakket Schone energie voor alle Europeanen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing met ingang van 1 januari 2021.

Richtlijn (EU) 2019/944 strekt tot herziening en vervanging van Richtlijn 2009/72/EG en moet voor 31 december 2020 in de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving.

De oorspronkelijke Richtlijn 2009/72/EEG moest in de EU-landen uiterlijk in 2011 in nationale wetgeving worden omgezet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Aankoopgroepering: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de belasting of de opgewekte elektriciteit van verschillende afnemers voor de verkoop, koop of veiling op een elektriciteitsmark combineert.
Distributiesysteembeheerder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie en de ontwikkeling van het elektriciteitsdistributiesysteem, evenals voor de interconnecties ervan met andere systemen, en die ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar de distributie van elektriciteit.
Transmissiesysteembeheerder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie en ontwikkeling van het elektriciteitstransmissiesysteem, evenals voor de interconnecties ervan met andere systemen, en die ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar transmissie van elektriciteit.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking) (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 125-199)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2019/941 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende risicoparaatheid in de elektriciteitssector en tot intrekking van Richtlijn 2005/89/EG (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 1-21)

Verordening (EU) 2019/942 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de samenwerking tussen energieregulators (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 22-53)

Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (PB L 158 van 14.6.2019, blz. 54-124)

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1-77)

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82-209)

Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (PB L 211 van 14.8.2009, blz. 55-93)

Laatste bijwerking 01.10.2019