E-cohesie — elektronische en papierloze administratie

 

SAMENVATTING VAN:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 met betrekking tot de modellen voor de indiening van bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 184/2014 tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) en algemene bepalingen inzake de ESI-fondsen, van de voorwaarden voor het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie en tot vaststelling van specifieke bepalingen voor, en de nomenclatuur van de categorieën steunverlening van, steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENINGEN?

Beide verordeningen bevatten gedetailleerde voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 (zie samenvatting).

KERNPUNTEN

Verordening (EU) nr. 1011/2014 voorziet in:

Systemen voor elektronische gegevensuitwisseling* tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties (e-cohesie) moeten een administratieve controle van elk verzoek tot terugbetaling van begunstigden mogelijk maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen na uitvoering van een risicoanalyse mag om papieren documenten worden verzocht, en wel uitsluitend indien de papieren documenten de authentieke bron vormen van de gescande documenten die in de systemen voor elektronische gegevensuitwisseling zijn geüpload. De uitwisseling van documenten en gegevens omvat voortgangsrapportages, betalingsverzoeken en de uitwisseling van informatie met betrekking tot beheersverificaties en audits.

Systemen voor elektronische gegevensuitwisseling moeten:

Verordening (EU) nr. 184/2014

Overeenkomstig artikel 74, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 moet voor alle officiële uitwisseling van informatie tussen de EU-landen en de Commissie een systeem voor elektronische gegevensuitwisseling worden gebruikt. In Verordening (EU) nr. 184/2014 worden de voorwaarden vastgesteld waaraan dat systeem voor elektronische gegevensuitwisseling (SFC2014) moet voldoen.

Het SFC2014 is voor de EU-landen en de Commissie rechtstreeks toegankelijk via een interactieve gebruikersinterface (een webtoepassing) of via een technische interface met vooraf vastgestelde protocollen (webdiensten) die een automatische synchronisatie en uitwisseling van gegevens tussen informatiesystemen van de EU-landen en het SFC2014 mogelijk maakt. De verordening bevat tevens de operationele en gegevensbeveiligingsvoorschriften voor het gebruik van het SFC2014.

In de verordening wordt ook de nomenclatuur van de categorieën steunverlening waarnaar in artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1299/2013 wordt verwezen, vastgelegd in een bijlage, en staan de overige codes die aan de activiteiten moeten worden toegekend.

VANAF WANNEER ZIJN DE VERORDENINGEN VAN TOEPASSING?

ACHTERGROND

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

Systemen voor elektronische gegevensuitwisseling: mechanismen en instrumenten die de elektronische uitwisseling van documenten en gegevens mogelijk maken, inclusief audiovisuele mediadragers, gescande documenten en elektronische bestanden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1011/2014 van de Commissie van 22 september 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor de indiening van bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties (PB L 286 van 30.9.2014, blz. 1-74)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1101/2014 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 184/2014 van de Commissie van 25 februari 2014 tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, van de voorwaarden voor het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie en tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”, van de nomenclatuur van de categorieën steunverlening van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 57 van 27.2.2014, blz. 7-20)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320-469)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259-280)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 10.01.2020