Europees Strafregisterinformatiesysteem — gegevens over veroordelingen van onderdanen van derde landen (Ecris-TCN)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke EU-landen over informatie beschikken inzake veroordelingen van niet-EU-onderdanen en staatlozen (Ecris-TCN)

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Bij deze verordening worden vastgesteld:

KERNPUNTEN

De wetgeving is van toepassing op de verwerking van identiteitsgegevens van onderdanen van derde landen met een eerdere veroordeling* in een van de EU-landen, teneinde te kunnen bepalen in welk EU-land die veroordelingen zijn uitgesproken. De wetgeving is ook van toepassing op burgers van de Unie die tevens de nationaliteit van een derde land bezitten. Informatie over de veroordeling zelf kan aan de hand van Ecris worden verkregen van het EU-land van veroordeling.

De technische architectuur van Ecris-TCN bestaat uit:

De nationale autoriteiten creëren zo snel mogelijk een gegevensbestand in Ecris-TCN voor elke onderdaan van buiten de EU die zij veroordelen. Dit bevat:

De nationale autoriteiten maken gebruik van Ecris-TCN om informatie te verkrijgen over eerdere veroordelingen van een persoon ten behoeve van een strafrechtelijke procedure tegen die persoon of voor:

Eurojust, Europol en het EOM:

Derde landen en internationale organisaties kunnen verzoeken om informatie uit het strafregister ten behoeve van strafrechtelijke procedures richten aan Eurojust. Indien er een treffer* is, en indien het EU-land toestemming geeft, stelt Eurojust het derde land of de internationale organisatie in kennis van de naam van dat EU-land, zodat zij dat land kunnen verzoeken om de toepasselijke uittreksels uit het strafregister.

Gegevens:

Het eu-LISA is verantwoordelijk voor:

De EU-landen zijn verantwoordelijk voor:

Een persoon of een EU-lidstaat die schade ondervindt van gedrag dat onverenigbaar is met de verordening, kan schadevergoeding krijgen van:

Onderdanen van derde landen kunnen contact opnemen met de centrale autoriteit van een EU-land om toegang te vragen tot hun persoonsgegevens en om deze te corrigeren, te wissen of het gebruik ervan te beperken.

Op oneigenlijk gebruik van gegevens die in Ecris-TCN worden ingevoerd, staan sancties of disciplinaire maatregelen.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door eu-LISA en verricht ten minste om de drie jaar een audit voor het Europees Parlement, de regeringen van de EU en de Commissie.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 11 juni 2019. De EU-landen treffen de nodige maatregelen om zo spoedig mogelijk aan deze richtlijn te voldoen teneinde de goede werking van Ecris-TCN te garanderen. De Commissie moet oordelen dat aan bepaalde voorwaarden is voldaan voordat zij de datum vaststelt waarop de EU-landen mogen beginnen met het invoeren van gegevens in Ecris-TCN.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Veroordeling: iedere definitieve beslissing die door een strafgerecht jegens een individu wordt uitgesproken en die in het strafregister wordt vermeld.
Treffer: de overeenstemming die wordt vastgesteld door in het centrale systeem opgeslagen identiteitsgegevens te vergelijken met de identiteitsgegevens die voor een opzoeking worden gebruikt.
Ecris-referentie-implementatie: de door de Commissie ontwikkelde en aan de EU-landen ter beschikking gestelde software voor de uitwisseling van strafregistergegevens via Ecris.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2019/816 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1726 (PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1-26)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2019/816 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten (PB L 93 van 7.4.2009, blz. 23-32)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2018/1727 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust), en tot vervanging en intrekking van Besluit 2002/187/JBZ van de Raad (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 138-183)

Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 99-137)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39-98)

Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees openbaar ministerie („EOM”) (PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1-71)

Verordening (EU) 2016/794 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot vervanging en intrekking van de Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 24.5.2016, blz. 53-114)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 21.04.2020