Bescherming tegen plaagorganismen bij planten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/2031 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening is bedoeld om in het kader van de plantgezondheidsregeling van de EU bij te dragen aan de bestrijding van plaagorganismen en ziekten bij planten, met doeltreffendere maatregelen om de EU en haar planten te beschermen, veilige handel te waarborgen en de gevolgen van de klimaatsverandering te verzachten, waaronder:

KERNPUNTEN

Quarantaineorganismen

Er worden criteria vastgesteld om quarantaineorganismen te identificeren die niet in de EU mogen worden binnengebracht en die zich niet in de EU mogen verspreiden. Beschermdgebiedquarantaineorganismen zijn plaagorganismen waarvoor slechts in delen van de EU bestrijding nodig is.

Prioritaire plaagorganismen

Plantenpaspoorten en fytosanitaire certificaten

Invoer

De verordening is bedoeld om te voorkomen dat er plaagorganismen de EU worden binnengebracht. De verordening biedt risicogebaseerde en preventieve maatregelen om de EU te beschermen tegen plaagorganismen die binnengebracht zouden kunnen worden door een plant, plantaardig product of ander materiaal van buiten de EU, op basis van een voorlopige beoordeling van het risico.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is met ingang van 14 december 2019 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie ook:

KERNBEGRIPPEN

Fytosanitaire maatregel: officiële maatregel die ten doel heeft het binnenbrengen of de verspreiding van een quarantaineorganisme te voorkomen of de economische gevolgen van gereguleerde niet-quarantaineorganismen te beperken.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad (PB L 317 van 23.11.2016, blz. 4-104)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2016/2031 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35-55)

Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1-32)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad (PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23-40)

Laatste bijwerking 12.07.2019