Hernieuwbare energie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen is een van de doelstellingen van het energiebeleid van de Unie. Het toegenomen gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is een belangrijk onderdeel van het pakket maatregelen dat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te voldoen aan de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering van 2015 en het Europees beleidskader voor klimaat en energie (2020-2030).

Deze herschikte richtlijn maakt, samen met de herziene richtlijn over energie-efficiëntie en een nieuwe governance-verordening, deel uit van het pakket Schone energie voor alle Europeanen, dat tot doel heeft nieuwe, alomvattende regels vast te stellen inzake de regulering van energie voor het komende decennium.

De richtlijn:

De richtlijn omvat onder andere:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 24 december 2018 van toepassing en moet voor 30 juni 2021 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Energie uit hernieuwbare bronnen: energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk windenergie, zonne-energie (thermisch en fotovoltaïsch), aerothermische, geothermische en hydrothermische energie, omgevingsenergie, getijdenenergie, golfslagenergie en andere energie uit de oceanen, waterkracht, en energie uit biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties, en biogas.
Risico van indirecte veranderingen in landgebruik: veranderingen in landgebruik worden teweeggebracht door meer gewassen te verbouwen voor de productie van ethanol of biodiesel in antwoord op de toegenomen wereldwijde vraag naar biobrandstoffen. Dit kan onbedoelde consequenties met zich meebrengen, waaronder een verhoging van de koolstofemissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82-209)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 1-77)

Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210-230)

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16-62)

Laatste bijwerking 31.01.2019