Energie-efficiëntie

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie

Richtlijn (EU) 2018/2002 tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU over energie-efficiëntie

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Richtlijn 2012/27/EU heeft, samen met de bijbehorende wijziging, tot doel het aannemen van EU-energierecht in lijn met de energie-efficiëntie- en klimaatdoelstellingen voor 2030, en het bijdragen aan de strategie van de energie-unie om:

KERNPUNTEN

Het doel van Richtlijn 2012/27/EU was om de energie-efficiëntie in 2020 met 20% te verbeteren ten opzichte van de niveaus van 1990. Er was een verplichting in opgenomen voor alle EU-landen om nationale energie-efficiëntiestreefcijfers in te stellen om dit te bereiken. Met de richtlijn wordt energie-efficiëntie* in de hele EU gestimuleerd door middel van een gemeenschappelijk kader met maatregelen voor elk stadium van de energieketen, van opwekking via distributie naar eindverbruik.

De door middel van Richtlijn (EU) 2018/2002 herziene richtlijn maakt, samen met de herziene richtlijn Regenereerbare energie en een nieuwe beheersverordening deel uit van het pakket Schone energie voor alle Europeanen.

De belangrijkste wijzigingen aan de richtlijn uit 2012 zijn:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 2012/27/EU is sinds 4 december 2012 van toepassing en moest vóór 5 juni 2014 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijn (EU) 2018/2002 is sinds 24 december 2018 van toepassing en moet grotendeels vóór 25 juni 2020 in de EU-landen worden omgezet in nationale wetgeving. Voor bepaalde regels geldt hierop een uitzondering en is de uiterste datum 25 oktober 2020. Deze regels hebben betrekking op:

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Energie-efficiëntie: de verhouding tussen de verkregen prestatie, diensten, goederen of geproduceerde energie, en de hiervoor gebruikte energie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2012/27/EU zijn opgenomen in het oorspronkelijke document. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 21.12.2018, blz. 210-230)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank — Schone energie voor alle Europeanen (COM(2016) 860 final van 30 november 2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese Investeringsbank — Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering (COM(2015) 80 final van 25 februari 2015)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie – richtsnoeren van de Commissie (COM(2013) 762 final van 6 november 2013)

Laatste bijwerking 11.01.2019