Het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen

 

SAMENVATTING VAN:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In deze gedelegeerde verordening wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de toepassing van het in Verordening (EU) nr. 575/2013, de verordening kapitaalvereisten, ingevoerde algemene beginsel dat kredietinstellingen over voldoende middelen moeten beschikken om tegemoet te komen aan de vraag naar het opnemen van middelen over een periode van dertig dagen.

In deze zogenaamde gedelegeerde verordening inzake de LCR (liquiditeitsdekkingsratio) wordt bepaald welke activa als liquide activa* moeten worden beschouwd. Er wordt in uiteengezet hoe verwachte uitstromen en instromen van kasgeld over een periode van dertig dagen moeten worden berekend.

KERNPUNTEN

Kredietinstellingen moeten een liquiditeitsdekkingsratio van ten minste 100 % handhaven. Dit is gelijk aan de ratio tussen de liquiditeitsbuffer* en de netto liquiditeitsuitstromen* over een periode van dertig dagen.

Een kredietinstelling is aan stress* onderhevig in de volgende situaties (niet-uitputtende lijst):

Met betrekking tot liquide activa geldt het volgende:

Liquide activa zijn onderverdeeld in verschillende categorieën:

Kredietinstellingen moeten ervoor zorgen dat:

Er worden gedetailleerde regels en berekeningen gebruikt voor het bepalen van de liquiditeitsuitstromen en -instromen en de te volgen procedures.

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1620 van de Commissie zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in de wetgeving van 2015 om de praktische toepassing ervan te verbeteren. De belangrijkste zijn:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1620 van de Commissie is van toepassing sinds 30 april 2020.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 oktober 2015 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Liquide actief: een actief dat snel in contanten kan worden omgezet.
Liquiditeitsbuffer: het totaal aan liquide activa dat een kredietinstelling aanhoudt.
Netto liquiditeitsuitstromen: het bedrag dat overblijft nadat de inkomende van de uitgaande contanten zijn afgetrokken.
Stress: een plotselinge of een ernstige verslechtering van de solvabiliteit of de liquiditeitspositie van een kredietinstelling.
Repo-overeenkomst: ook bekend als „repo”, dit is een kortlopend krediet waarbij de verkoper van een effect overeenkomt dit op een vastgestelde datum tegen een vastgestelde prijs terug te kopen.
Securitisatie: een procedure waarbij verschillende financiële activa of contractuele schulden, zoals autoleningen of hypotheken, worden herverpakt en verkocht aan beleggers.
Omgekeerde retrocessieovereenkomst: ook bekend als „omgekeerde repo”, de aankoop van effecten met de overeenkomst om deze op een bepaalde datum in de toekomst tegen een hogere prijs te verkopen.
Zekerhedenswaptransactie: een krediet van liquide activa in ruil voor minder liquide zekerheden. De kredietnemer betaalt een vergoeding aan de kredietverlener voor de risico’s ervan.
Afwikkelingsmechanisme: het afsluiten van transacties (zoals repo’s of omgekeerde repo’s) die een looptijd van minder dan dertig kalenderdagen hebben.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 11 van 17.1.2015, blz. 1-36)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 2015/61 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/1620 van de Commissie van 13 juli 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 271 van 30.10.2018, blz. 10-24)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1-1861)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149-178)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 60 van 28.2.2014, blz. 34-85)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1-337)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338-436)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1-59)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 135 van 31.5.1994, blz. 5-14)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 16.01.2019