EU-goedkeuring en markttoezichtmaatregelen voor motorvoertuigen en de aanhangwagens daarvan

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2018/858 — De goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op:

Typegoedkeuring en tests voordat een auto in de handel wordt gebracht

Controles van auto’s op de markt

Overzicht

Fabrikanten

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 september 2020 van toepassing.

ACHTERGROND

De richtlijn inzake EU-typegoedkeuring is omgezet in een rechtstreeks toepasselijke verordening en verbeterd nadat was geconstateerd dat bepaalde fabrikanten systemen hadden geïntegreerd om de prestaties van hun voertuigen tijdens tests te veranderen („manipulatie-instrumenten”).

Deze herziening maakt deel uit van de in de mededeling „Europa in beweging” vermelde bredere werkzaamheden van de Commissie wat betreft de automobielsector.

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Typegoedkeuring: de procedure waarbij een goedkeuringsinstantie certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 151 van 14.6.2018, blz. 1-218)

GERELATEERD DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Europa in beweging — Duurzame mobiliteit voor Europa: veilig, geconnecteerd en schoon (COM(2018) 293 final van 17 mei 2018)

Laatste bijwerking 30.01.2019