Overeenkomst over wederzijdse erkenning (MRA) tussen de EU en Zwitserland

 

SAMENVATTING VAN:

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Zwitserland inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling

Besluit 2002/309/EG, Euratom betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met Zwitserland

WAT IS HET DOEL VAN DE OVEREENKOMST EN HET BESLUIT?

De overeenkomst over wederzijdse erkenning (MRA)* heeft tot doel de handel in goederen tussen de Europese Gemeenschap (nu de EU) en Zwitserland te bevorderen door technische belemmeringen weg te nemen. In het kader van de bilaterale overeenkomst die de EU-landen op 21 juni 1999 hebben goedgekeurd, aanvaarden de EU en Zwitserland de overeenstemmingsbeoordeling* die elke partij voor bepaalde industriële producten uitvoert. Het is een omvangrijke overeenkomst die gebaseerd is op de gelijkwaardigheid van de Zwitserse en de EU-wetgeving. Hieronder valt de erkenning van overeenstemmingsbeoordelingen, ongeacht de herkomst van de producten, behalve voor hoofdstuk 15 (geneesmiddelen, inspecties van goede praktijken bij het vervaardigen daarvan (GMP-inspectie) en certificering van partijen (charges)). Dit type MRA wordt gewoonlijk aangeduid als een „intensieve MRA”. Deze MRA met Zwitserland blijft echter een vrij uitzonderlijk geval.

Met het besluit wordt de overeenkomst over wederzijdse erkenning goedgekeurd als onderdeel van een pakket van zeven overeenkomsten met Zwitserland.

KERNPUNTEN

De overeenkomst heeft betrekking op de volgende sectoren:

Hoofdkenmerken van de overeenkomst:

Deze overeenkomst is pas in werking getreden na de ratificatie van alle volgende zeven overeenkomsten tussen de EU en Zwitserland:

VANAF WANNEER IS DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

De overeenkomst is op 1 juni 2002 van kracht geworden.

ACHTERGROND

In hun resolutie van 21 december 1989 hebben de regeringen van de EU de beginselen van de MRA’s goedgekeurd. Op 21 september 1992 machtigden zij de Europese Commissie om namens de EU te onderhandelen over overeenkomst over wederzijdse erkenning met bepaalde derde landen.

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Overeenkomst over wederzijdse erkenning: een internationale overeenkomst waarbij twee of meer landen elkaars overeenstemmingsbeoordelingsresultaten erkennen.
Overeenstemmingsbeoordeling: de procedure waarmee een product, voordat het op de markt mag worden gebracht, wordt getest, geïnspecteerd en gecertificeerd om te waarborgen dat het voldoet aan de geldende wetgeving.
Overeenstemmingsbeoordelingsorganen: deze beoordelen of een product voldoet aan de geldende regelgevende of wetgevende bepalingen.
Aanwijzende autoriteit: een nationale instantie die wettelijk bevoegd is overeenstemmingsbeoordelingsorganen aan te wijzen, aanwijzingen te schorsen of in te trekken en schorsingen of intrekkingen ongedaan te maken.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 369-429)

Achtereenvolgende wijzigingen van de overeenkomst zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1-5)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 353 van 31.12.2009, blz. 71-90)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake luchtvervoer — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 73-90)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake het goederen- en personenvervoer per spoor en over de weg — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 91-131)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132-368)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake wederzijdse erkenning van de overeenstemmingsbeoordeling — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 369-429)

Zie de geconsolideerde versie.

Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Informatie betreffende de inwerkingtreding van de zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat in de sectoren vrij verkeer van personen, luchtvervoer en overlandvervoer, overheidsopdrachten, wetenschappelijke en technologische samenwerking, wederzijdse erkenning van overeenstemmingsbeoordeling en handel in landbouwproducten (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 430-467)

Zie de geconsolideerde versie.

Multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) – Bijlage 1 – Bijlage 1A – Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen (WTO-GATT 1994) (PB L 336 van 23.12.1994, blz. 86-99)

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Verklaringen van de lidstaten en de EVA-landen — Regelingen — Proces-verbaal van overeenstemming — Verklaringen van één of meerdere contracterende partijen betreffende de EVA (PB L 1 van 3.1.1994, blz. 3-522)

Zie de geconsolideerde versie.

Resolutie van de Raad van 21 december 1989 betreffende een globale aanpak op het gebied van de conformiteitsbeoordeling (PB C 10 van 16.1.1990, blz. 1-2)

Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat — Protocol nr. 1 betreffende de regeling voor bepaalde producten — Protocol nr. 2 betreffende de producten die zijn onderworpen aan een bijzondere regeling, ten einde rekening te houden met de kostenverschillen van de verwerkte landbouwproducten — Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking — Protocol nr. 4 met betrekking tot enkele bijzondere bepalingen betreffende Ierland — Protocol nr. 5 betreffende de invoerregeling van Zwitserland voor bepaalde producten die aan de regeling met betrekking tot de vorming van verplichte voorraden zijn onderworpen — Slotakte — Gemeenschappelijke verklaringen — Unilaterale verklaringen (PB L 300 van 31.12.1972, blz. 189-280)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.07.2018