Cohesiebeleid voor het implementeren van de Europa 2020-strategie (2014-2020)

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM (2015) 639 final) — naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen

Artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Economische, sociale en territoriale samenhang

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING EN ARTIKEL 174 VWEU?

De mededeling schetst de belangrijkste uitkomsten van de onderhandelingen tussen de EU-landen, hun partners en de Europese Commissie over de partnerschapsovereenkomsten en -programma’s van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI).

De mededeling volgt op Verordening (EU) nr. 1303/2013, uit hoofde waarvan verschillende belangrijke hervormingen van de programma’s van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) voor de periode 2014-2020 zijn ingevoerd. De belangrijkste onderliggende EU-doelstelling is het verminderen van de economische en sociale ongelijkheid tussen de verschillende regio’s door middel van haar cohesiebeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ESI-fondsen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te verwezenlijken.

Het voortgangsverslag bevat een samenvatting van informatie over:

op basis van een analyse van het eerste implementatiejaar van de hervormingen.

In artikel 174 VWEU is bepaald dat de Unie, ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang, ernaar streeft de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio’s en de achterstand van de minst begunstigde regio’s of eilanden te verkleinen.

KERNPUNTEN

Tegen 2023 zullen meer dan 500 programma’s van ESI-fondsen naar verwachting meer dan 637 miljard EUR beschikbaar stellen voor investeringen in EU-landen, ten behoeve van duurzame groei op de lange termijn en een beter leven voor hun burgers, met de volgende herziene prioriteiten:

De programma’s van ESI-fondsen beslaan een belangrijk deel van de overheidsinvesteringen en alle regio’s en landen binnen de EU profiteren hiervan. De ESI-fondsen richten zich op vier belangrijke groeibevorderende sectoren:

Overeenkomstig het Europees semester en de landenspecifieke aanbevelingen voor EU-landen zijn de investeringen van de ESI-fondsen gericht op het scheppen van de juiste voorwaarden voor het slagen van kwalitatief hoogstaande projecten, het bevorderen van behoorlijk bestuur en het verbeteren van de overheidsadministratie, zodat bedrijven goed kunnen gedijen. Zij hebben eveneens tot doel het dagelijks leven van de mensen te verbeteren, wat moet leiden tot een nieuwe start in Europa, met een verbeterd rechtskader voor de periode 2014-2020 — zorgend voor kwalitatief hoogwaardige investeringen als onderdeel van de hervormingen.

De mededeling bevat een overzicht van de verwachte resultaten van de programma’s in elk EU-land.

Voortgangsverslag

ACHTERGROND

Zie ook:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie — Investeren in banen en groei — naar een optimale inzet van de Europese structuur- en investeringsfondsen (COM(2015) 639 final, van 14.12.2015).

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde Deel — Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel XVIII — Economische, sociale en territoriale samenhang — Artikel 174 (oud artikel 158 VEG) (PB C 202, van 7.6.2016, blz. 127)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Europese structuur- en investeringsfondsen 2014-2020 — Samenvattend verslag van 2016 over de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van de programma’s voor de periode 2014-2015 (COM(2016) 812 final, van 20.12.2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Drie jaar jongerengarantie en jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (COM(2016) 646 final van 4.10.2016)

Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2015 betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 — het Europees Fonds voor strategische investeringen (PB L 169 van 1.7.2015, blz. 1-38)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2015/1017 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Initiatief voor groene werkgelegenheid: het banenpotentieel van de groene economie benutten (COM(2014) 446 final, van 2.7.2014)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot methoden voor steun op het gebied van klimaatverandering, het vaststellen van mijlpalen en streefdoelen in het prestatiekader en de nomenclatuur van de categorieën steunverlening voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 65-84)

Zie geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 240/2014 van de Commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen (PB L 74 van 14.3.2014, blz. 1-7)

Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320-469)

Zie geconsolideerde versie.

Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (COM(2010) 2020 definitief van 3.3.2010)

Laatste bijwerking 16.05.2018