Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn moet de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties verbeteren, de uiteenlopende normen binnen de EU harmoniseren en de belemmeringen voor ontwikkelaars van producten en diensten op het gebied van toegankelijkheid verminderen.

Zo krijgen EU-burgers, en vooral mensen met een handicap, betere toegang tot openbare diensten, wat een grondbeginsel is van de digitale agenda voor Europa en het Europese actieplan inzake e-overheid 2016-2020.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten ervoor zorgen dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties „toegankelijker” worden, met name voor mensen met een handicap, door ze „waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust” te maken. De toegankelijkheidsnorm wordt in een geharmoniseerde Europese standaard vastgelegd. Bij ontstentenis van een geharmoniseerde norm gelden de betreffende onderdelen van de Europese norm EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) als de relevante toegankelijkheidsnorm, aangevuld met technische specificaties voor mobiele applicaties.

Overheidsinstanties moeten regelmatig een gedetailleerde, alomvattende en duidelijke verklaring verstrekken over de conformiteit van hun websites en mobiele applicaties met deze richtlijn, met onder meer:

EU-landen moeten ook:

EU-landen mogen wetgeving handhaven of invoeren die verder gaat dan de minimumvereisten van deze richtlijn.

Uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op publieke omroepen of niet-gouvernementele organisaties die geen diensten verlenen die essentieel zijn voor het publiek of specifiek voor mensen met een handicap. Bovendien is het niet van toepassing op de volgende contentelementen:

EU-landen mogen de websites en mobiele applicaties van scholen, kleuterscholen of kinderdagverblijven uitsluiten, met uitzondering van content die betrekking heeft op essentiële administratieve onlinefuncties op internet.

Toezicht

EU-landen moeten toezicht houden op de naleving door middel van een methodiek die uiterlijk op 23 december 2018 door de Commissie goedgekeurd moet zijn. De methodiek moet onder meer bestaan uit:

Rapportage

Uiterlijk op 23 december 2021 en vervolgens om de drie jaar moeten de EU-landen bij de Commissie een verslag over de resultaten van het toezicht en informatie over het gebruik van de handhavingsprocedure presenteren. Het eerste verslag zal ook gaan over:

De inhoud van alle verslagen wordt in een toegankelijk formaat openbaar gemaakt. De toepassing van de richtlijn wordt uiterlijk op 23 juni 2022 door de Commissie geëvalueerd.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 22 december 2016 van toepassing. EU-landen moeten de richtlijn uiterlijk 23 september 2018 omzetten in nationale wetgeving. Zij passen deze maatregelen als volgt toe:

ACHTERGRONDINFORMATIE

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1-15)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: EU-actieplan inzake e-overheid 2016-2020 — Voor een snellere digitalisering van overheidsdiensten (COM(2016) 179 final, 19.4.2016)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Europese strategie inzake handicaps 2010-2020: Een hernieuwd engagement voor een onbelemmerd Europa — (COM(2010) 636 final, 15.11.2010)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Een digitale agenda voor Europa (COM(2010) 245 definitief/2, 26.8.2010)

Laatste bijwerking 18.01.2018