Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de overheid

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

EU-lidstaten moeten ervoor zorgen dat websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties “toegankelijker” worden, met name voor mensen met een beperking, door ze “waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust” te maken. De toegankelijkheidsnorm wordt beschreven in de geharmoniseerde Europese norm EN 301 549 v3.2.1 (2021-03). De onderdelen van deze norm die voor deze richtlijn relevant zijn, zijn opgenomen in bijlage A bij de norm.

Overheidsinstanties moeten regelmatig een gedetailleerde, alomvattende en duidelijke toegankelijkheidsverklaring verstrekken over de wijze waarop hun websites en mobiele applicaties aan deze richtlijn voldoen. Daarin moet onder meer worden opgenomen:

Bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523, een uitvoeringshandeling aangenomen door de Europese Commissie, wordt een modeltoegankelijkheidsverklaring vastgesteld.

De lidstaten moeten daarnaast:

Lidstaten mogen wetgeving handhaven of invoeren die verder gaat dan de minimumvereisten van deze richtlijn.

Uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op publieke omroepen of niet-gouvernementele organisaties die geen diensten verlenen die essentieel zijn voor het publiek of specifiek voor mensen met een beperking. Bovendien is de richtlijn niet van toepassing op de volgende contentelementen:

Lidstaten mogen de websites en mobiele applicaties van scholen, kinderdagverblijven en crèches uitsluiten, met uitzondering van content die betrekking heeft op essentiële administratieve onlinefuncties op internet.

Toezicht

Lidstaten moeten toezicht houden op de naleving door middel van de methodiek die op 11 oktober 2018 door de Commissie is goedgekeurd. Deze methodiek, vastgesteld door Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1524 omvat onder andere:

Rapportage

Uiterlijk op 23 december 2021, en vervolgens om de drie jaar, moeten de lidstaten een verslag over de resultaten van het toezicht en informatie over het gebruik van de handhavingsprocedure publiceren en bij de Commissie indienen. Het eerste verslag zal ook gaan over:

De inhoud van alle verslagen wordt in een toegankelijk formaat openbaar gemaakt. De toepassing van de richtlijn wordt uiterlijk op 23 juni 2022 door de Commissie geëvalueerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 22 december 2016 van toepassing en moest vóór 23 september 2018 in de lidstaten in nationale wetgeving worden omgezet. Lidstaten moesten deze maatregelen als volgt toepassen:

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 327 van 2.12.2016, blz. 1-15)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/1339 van de Commissie van 11 augustus 2021 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties (PB L 289 van 12.08.2021, blz. 53-55)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/2048 van de Commissie van 20 december 2018 inzake de geharmoniseerde norm voor websites en mobiele applicaties opgesteld ter ondersteuning van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 327 van 21.12.2018, blz. 84-86)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Besluit (EU) 2018/2048 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1523 van de Commissie van 11 oktober 2018 houdende opstelling van een modeltoegankelijkheidsverklaring overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 256 van 12.10.2018, blz. 103–107)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1524 van de Commissie van 11 oktober 2018 tot vaststelling van een toezichtsmethodiek en de regelingen voor rapportage door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties (PB L 256 van 12.10.2018, blz. 108–116)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.10.2021