Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 655/2014 — Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Ze heeft ten doel de inning van schuldvorderingen tussen EU-landen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken.

Ze stelt een nieuwe procedure vast waarmee het gerecht in het ene EU-land in staat wordt gesteld om geld op de bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land te bevriezen.

KERNPUNTEN

Een Europese procedure wordt ingesteld waarbij een schuldeiser in staat is om een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen (EAPO) te verkrijgen dat geld blokkeert van de schuldenaar op een bankrekening of bankrekeningen in (een) ander(e) EU-land(en).

Toepassingsgebied

Het EAPO is beschikbaar voor burgers en bedrijven:

Het is van toepassing op geldelijke vorderingen in burgerlijke en handelszaken, met uitzondering van het volgende:

Bepaalde categorieën van speciale beschermde bankrekeningen zijn ook uitgesloten.

Het EAPO is niet beschikbaar voor schuldeisers of bankrekeningen in Denemarken of het Verenigd Koninkrijk (1).

Procedure voor het verkrijgen van een EAPO

Erkenning, uitvoerbaarheid en tenuitvoerlegging van het EAPO

Waarborgen voor de schuldenaar

Om de afwezigheid van een voorafgaande procedure te compenseren, zijn er de volgende waarborgen voor de schuldenaar tegen het onrechtmatig gebruik van het EAPO:

Formulieren

Er zijn in totaal negen aangewezen EAPO-formulieren. De inhoud ervan is uiteengezet in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823.

Algemene regels

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 18 januari 2017 met uitzondering van artikel 50, dat van toepassing is sinds 18 juli 2016. Artikel 50 heeft betrekking op de informatie die moet worden verstrekt door EU-landen, zoals de door hen aangewezen gerechten voor uitvaardiging (artikel 6, lid 4) en de instanties voor de tenuitvoerlegging van EAPO’s.

ACHTERGROND

De verordening volgt op een Groenboek over de verbetering van de efficiëntie van de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de EU. Daarin heeft de Europese Commissie beschreven hoe de fragmentatie van de nationale regelgeving inzake tenuitvoerlegging negatief van invloed is op de inning van schuldvorderingen binnen de EU, en heeft zij opgemerkt dat een schuldeiser die een monetaire vordering in Europa wil innen, in de praktijk meestal zal trachten dat te doen door handhavingsmaatregelen te treffen tegen de bankrekening van de schuldenaar, en dat deze procedures in de meeste EU-landen bestaan.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 59–92)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) Nr. 655/2014 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1823 van de Commissie van 10 oktober 2016 tot vaststelling van de formulieren bedoeld in Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken (PB L 283 van 19.10.2016, blz. 1–48)

Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad (PB L 324 van 10.12.2007, blz. 79–120)

Zie de geconsolideerde versie.

Groenboek over een efficiëntere tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in de Europese Unie: beslag op bankrekeningen (COM(2006) 618 final van 24.10.2006)

Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken (PB L 174 van 27.6.2001, blz. 1–24)

Zie geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 04.12.2017(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.