Statistieken — Vee en vlees in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1165/2008 betreffende vee- en vleesstatistieken

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Strekking

De verordening heeft betrekking op statistieken over:

Ook heeft de verordening betrekking op het opstellen van productieprognoses voor rund-, kalfs-, varkens-, schapen- en geitenvlees.

Veestatistieken

Dekking en categorieën

EU-landen moeten statistieken opstellen over het aantal runderen, varkens, schapen en geiten dat op hun grondgebied op landbouwbedrijven wordt gehouden. Landen die steekproefenquêtes houden, zorgen ervoor dat voldoende landbouwbedrijven worden bestreken, zodat ten minste 95 % van de gehele populatie, zoals deze is vastgesteld bij de laatste enquête inzake de structuur van landbouwbedrijven, wordt gedekt. De categorieën waarvoor veeteeltstatistieken worden opgesteld, zijn opgenomen in bijlage II bij de verordening.

Frequentie en referentieperiode

Statistieken over schapen en geiten worden jaarlijks opgesteld en voor runderen en varkens twee keer per jaar. Er geldt een uitzondering voor landen waar de populatie van een bepaald diertype onder een bepaalde drempel ligt, wanneer er geen statistieken voor schapen en geiten worden opgesteld en wanneer deze voor runderen en varkens maar één keer per jaar worden opgesteld.

Nauwkeurigheid

EU-landen die steekproefenquêtes houden, moeten ervoor zorgen dat de geëxtrapoleerde resultaten van de nationale enquête voldoen aan de nauwkeurigheidseisen in bijlage III bij de verordening.

Indien landen gebruikmaken van een administratieve bron, stellen ze de Europese Commissie (Eurostat) in kennis over de gebruikte methoden en de kwaliteit van de gegevens.

Indien er gebruik wordt gemaakt van andere bronnen dan enquêtes, moet de verkregen informatie ten minste gelijk zijn aan de kwaliteit van informatie die is verkregen bij statistische enquêtes.

Indieningstermijnen

In de verordening worden de termijnen vastgesteld waarin de EU-landen voorlopige en definitieve veestatistieken aan de Commissie moeten verstrekken.

Regionale statistieken

De statistieken van november/december worden uitgesplitst naar de territoriale eenheden op NUTS-1- en NUTS-2-niveau, zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1059/2003 en alleen naar territoriale eenheden op NUTS-1-niveau voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (1). Als deze territoriale eenheden tezamen 5 % of minder bedragen van de nationale stapel van de desbetreffende dieren, zijn deze statistieken facultatief voor territoriale eenheden met minder dan:

Slachtstatistieken

Dekking en categorieën

Elk EU-land stelt statistieken op van het aantal en het slachtgewicht van alle in slachthuizen op zijn grondgebied geslachte runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee waarvan het vlees geschikt voor menselijke consumptie is bevonden. Elk land geeft ook schattingen van slachtingen buiten slachthuizen, zodat de statistieken alle op zijn grondgebied geslachte runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee omvatten. De categorieën waarvoor statistieken worden opgesteld, zijn opgenomen in bijlage IV bij de verordening.

Frequentie en indiening

Statistieken over slachtingen in slachthuizen moeten maandelijks worden opgesteld en binnen zestig dagen bij Eurostat worden ingediend.

Prognoses van vleesproductie

Dekking

EU-landen gebruiken de vee- en slachtstatistieken en andere beschikbare informatie om prognoses van hun aanvoer van runderen, varkens, schapen en geiten op te stellen. Deze aanvoer is gelijk aan de bruto binnenlandse productie, die overeenkomt met het aantal geslachte runderen, varkens, schapen en geiten plus het saldo van de intracommunautaire en de buitenlandse handel in deze levende dieren. De prognoses worden opgesteld voor de categorieën die zijn opgenomen in bijlage V.

Frequentie, referentieperioden en indieningstermijnen

In de verordening worden de frequentie, de referentieperioden die door de prognoses per diersoort gedekt moeten zijn, en de termijnen waarbinnen de EU-landen de vleesproductieprognoses bij Eurostat moeten indienen, vastgesteld.

Algemene regels

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2009 van toepassing.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Runderen: huisdieren van de soorten Bos taurus en Bubalus bubalis, met inbegrip van hybriden als Beefalo.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1165/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende vee- en vleesstatistieken en houdende intrekking van Richtlijnen 93/23/EEG, 93/24/EEG en 93/25/EEG van de Raad (PB L 321 van 1.12.2008, blz. 1-13)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1165/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1-41)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.01.2018(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.