Grenzeloos genieten van online-inhoud

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2017/1128 — Portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de hele EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

De verordening beoogt ervoor te zorgen dat abonnees van een online-inhoudsdienst in hun eigen EU-land, zoals films, sportevenementen, e-books, videogames en muziek, daartoe toegang hebben wanneer ze tijdelijk in andere EU-landen verblijven.

KERNPUNTEN

Een aanbieder van online-inhoudsdiensten moet abonnees die zich tijdelijk ophouden in een ander EU-land op dezelfde wijze toegang verschaffen tot zijn betaalde diensten als zij in hun woonland zouden hebben. Deze diensten kunnen bestaan uit video op aanvraag (zoals Netflix, HBO GO, Amazon Prime, MUBI of Chili TV), online-tv (zoals Viasat’s Viaplay, Sky’s Now TV of VOYO), muziekstreaming (zoals Spotify, Deezer of Google Music) of onlinegamemarkten (zoals Steam of Origin). De inhoud in andere EU-landen moet aan de volgende vereisten voldoen:

Het is niet verplicht om vergelijkbare kwaliteit te leveren, tenzij dit is overeengekomen met de abonnee, maar de kwaliteit mag niet opzettelijk worden verminderd en de abonnee moet op de hoogte worden gesteld van de kwaliteit van levering voordat de dienst wordt verstrekt.

Elke dienst die wordt verstrekt in een ander EU-land, wordt behandeld alsof deze zich uitsluitend voordoet in het EU-woonland van de abonnee.

Bij de sluiting van een overeenkomst en bij de hernieuwing daarvan moet de aanbieder redelijk en doeltreffend het woonland van de abonnee controleren door middel van niet meer dan twee van de volgende informatiebronnen:

De aanbieder hoeft zijn dienst niet in een ander EU-land beschikbaar te stellen indien de abonnee er niet in slaagt gegevens over te leggen die de aanbieder in staat stellen om het woonland van de abonnee te bevestigen. De verwerking van persoonsgegevens moet proportioneel zijn om het beoogde doel te behalen en aan Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG te voldoen.

Houders van rechten kunnen toestemming geven voor het gebruik van hun inhoud zonder controle van het woonland en kunnen hun toestemming intrekken op voorwaarde van een redelijke opzegtermijn aan de aanbieder. De overeenkomst tussen houder van rechten en de aanbieder mag dit recht tot intrekking niet beperken. Een eventuele contractuele afspraak tussen de abonnee, de aanbieder of houders van rechten in afwijking van deze verordening is niet afdwingbaar.

Indien een gratis dienst wordt verstrekt, kan de aanbieder toestemming geven voor toegang en gebruik door abonnees die tijdelijk verblijven in een EU-land indien hun woonland is gecontroleerd overeenkomstig de verordening.

De Europese Commissie brengt voor 2 april 2021 een verslag uit, vergezeld van een wetgevingsvoorstel, over de werking van de verordening tegen de achtergrond van juridische, technologische en economische ontwikkelingen. Dit omvat tevens informatie over hoe de controle werkt en of herziening nodig is, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de impact voor kleine bedrijven en voor de bescherming van persoonsgegevens.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 april 2018.

ACHTERGROND

De mogelijkheid van toegang tot online-inhoudsdiensten tijdens reizen komt snel nadat EU-consumenten gebruik zijn gaan maken van nieuwe roamingvoorschriften voor mobiele telefoons als onderdeel van de strategie voor een digitale eengemaakte markt van de EU. Sinds 15 juni 2017 betalen mensen die periodiek reizen binnenlandse prijzen voor mobiel internet, behoudens redelijk gebruik, ongeacht waar in de EU zij reizen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2017/1128 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende grensoverschrijdende portabiliteit van online-inhoudsdiensten in de interne markt (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 1-11)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2017/1128 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio’s — Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa (COM(2015) 192 final van 6.5.2015)

Laatste bijwerking 07.02.2018