Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom)

 

SAMENVATTING VAN:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

WAT IS HET DOEL VAN HET VERDRAG?

Zoals blijkt uit de formulering van titel II van het verdrag is het Euratom-Verdrag gericht op „bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie”.

In het bijzonder heeft het verdrag tot doel binnen een gemeenschappelijke markt voor kernenergie:

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het verdrag blijft strikt beperkt tot het civiel (niet-militair) gebruik van kernenergie.

Structuur van het verdrag

Titel I bevat acht taken die aan Euratom zijn opgedragen en waarop titel II dieper ingaat aan de hand van specifieke bepalingen:

De titels III en IV betreffen instellingen en financiering:

De titels V en VI betreffen respectievelijk algemene bepalingen en bepalingen met betrekking tot de beginperiode (oprichting van de instellingen, aanvankelijke toepassings- en overgangsbepalingen).

Het verdrag bevat tevens vijf bijlagen die betrekking hebben op:

VANAF WANNEER IS HET VERDRAG VAN TOEPASSING?

Het verdrag werd ondertekend op 25 maart 1957 en trad op 1 januari 1958 in werking.

ACHTERGROND

Het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA, beter bekend als „Euratom”) werd in 1957 in Rome naast het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EEG) door de zes oorspronkelijke lidstaten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ondertekend. De EEG- en EGA-verdragen worden ook wel de „Verdragen van Rome” genoemd, terwijl het „Verdrag van Rome” het EEG-Verdrag aanduidt.

In tegenstelling tot het EEG-Verdrag zijn er in het Euratom-Verdrag, dat van kracht blijft, nooit ingrijpende wijzigingen aangebracht. In het bijzonder is Euratom niet samengevoegd met de Europese Unie en behoudt ze derhalve een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid, ofschoon ze dezelfde leden heeft.

Naast het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) maakt het Euratom-Verdrag deel uit van de primaire wetgeving van de EU als een van de actieve verdragen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 25 maart 1957 — geconsolideerde versie (PB C 203 van 7.6.2016, blz. 1-112)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie van 25 maart 1957 (niet gepubliceerd in het Publicatieblad)

Fusieverdrag van 8 april 1965 (PB 152 van 13.7.1967, blz. 2-17 (DE, FR, IT, NL))

Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 (PB C 191 van 29.7.1992, blz. 1-112)

Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 (PB C 306 van 17.12.2007, blz. 1-271)

Laatste bijwerking 25.05.2018