Het gebruik van aluminiumoxide om fluoride uit mineraalwater te verwijderen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 115/2010 — Gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit mineraalwater te verwijderen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening worden regels gegeven voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide* voor het verwijderen van fluoride* uit mineraalwater en bronwater, om aldus te voldoen aan EU-richtlijnen over de kwaliteit van drinkwater.

KERNPUNTEN

Het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 2 maart 2010.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Geactiveerd aluminiumoxide: een zeer poreuze vorm van aluminiumoxide met een groot oppervlak. Het kan als filter worden gebruikt om fluoride uit drinkwater te verwijderen.
Fluoride: een stof die van nature in watervoorzieningen voorkomt. Er bestaan tussen de EU-landen grote verschillen in concentratie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 115/2010 van 9 februari 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor het gebruik van geactiveerd aluminiumoxide om fluoride uit natuurlijk mineraalwater en bronwater te verwijderen (PB L 37 van 10.2.2010, blz. 13-15)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45-58)

Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1-54). Tekst opnieuw gepubliceerd in rectificatie (PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3-21).

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) 852/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn 2003/40/EG van de Commissie van 16 mei 2003 tot vaststelling van de lijst, de grenswaarden voor de concentratie en de vermelding op het etiket van bestanddelen van natuurlijk mineraalwater en van de voorwaarden voor het gebruik van met ozon verrijkte lucht bij de behandeling van natuurlijk mineraalwater en bronwater (PB L 126 van 22.5.2003, blz. 34-39)

Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32-54)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.09.2017