Programma voor het radiospectrumbeleid

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit nr. 243/2012/EU tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT?

Bij dit besluit wordt een radiospectrumbeleid* vastgesteld voor de hele EU ten behoeve van het strategisch plannen van het spectrumgebruik voor alle EU-beleid met betrekking tot de interne markt, zoals elektronische communicatie, draadloze breedband, mobiele communicatie en het internet der dingen (IoT), vervoer, energie en audiovisuele aangelegenheden.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 10 april 2012 van toepassing.

ACHTERGROND

Richtlijn (EU) 2018/1972 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie bevat regels voor de coördinatie van radiospectrum tussen de EU-landen en harmoniseert de regels voor het beheer ervan. De richtlijn bevat specifieke regels om markttoegang voor nieuwe spelers en het gedeeld gebruik van radiospectrum te bevorderen. De richtlijn strekt tot intrekking van de Richtlijnen 2002/20/EG en 2002/21/EG met ingang van 20 december 2020.

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Radiospectrum: in elektromagnetische straling, het frequentiebereik tussen 3 Hz en 3 000 GHz dat overeenkomt met radio. Die frequenties dragen wifisignalen en signalen van mobiele telefoons, en zijn belangrijk voor vervoer, uitzendingen en communicatie inzake openbare veiligheid en beveiliging.
Radiofrequentie-identificatie (RFID): een technologie waarbij radiofrequente elektromagnetische velden worden gebruikt om objecten met markeringen te identificeren zodra deze in de buurt van de lezer komen. De markeringen kenmerken zich over het algemeen door een elektronische chip met een antenne om informatie aan de ondervrager (een basisstation of, meer algemeen, een lezer) door te geven.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7-17)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/785 van de Commissie van 14 mei 2019 inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor apparatuur die gebruikmaakt van ultrabreedbandtechnologie in de Unie en tot intrekking van Beschikking 2007/131/EG (PB L 127 van 16.5.2019, blz. 23-33)

Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) (PB L 321 van 17.12.2018, blz. 36-214)

Besluit (EU) 2017/899 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 betreffende het gebruik van de 470-790 MHz-frequentieband in de Unie (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 131-137)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/687 van de Commissie van 28 april 2016 betreffende de harmonisering van de frequentieband 694-790 MHz voor terrestrische systemen die draadlozebreedbanddiensten voor elektronische communicatie kunnen verschaffen en voor flexibel nationaal gebruik in de Unie (PB L 118 van 4.5.2016, blz. 4-15)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/339 van de Commissie van 8 maart 2016 betreffende de harmonisering van de 2 010-2 025 MHz-frequentieband voor draagbare of mobiele draadloze videoverbindingen en draadloze camera’s die worden gebruikt voor programmaproductie en speciale evenementen (PB L 63 van 10.3.2016, blz. 5-8)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/750 van de Commissie van 8 mei 2015 betreffende de harmonisering van de frequentieband 1 452-1 492 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie (PB L 119 van 12.5.2015, blz. 27-31)

De opeenvolgende wijzigingen aan Besluit (EU) 2015/750 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Uitvoeringsbesluit 2014/641/EU van de Commissie van 1 september 2014 betreffende geharmoniseerde technische voorwaarden voor gebruik in de Unie van radiospectrum door draadloze apparatuur voor programmaproductie en speciale evenementen (PB L 263 van 3.9.2014, blz. 29-34)

Uitvoeringsbesluit 2014/276/EU van de Commissie van 2 mei 2014 tot wijziging van Beschikking 2008/411/EG betreffende de harmonisering van de 3 400-3 800 MHz-frequentieband voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Gemeenschap (PB L 139 van 14.5.2014, blz. 18-25)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de tenuitvoerlegging van het programma voor het radiospectrumbeleid (COM(2014) 228 final van 22.4.2014)

Uitvoeringsbesluit 2013/752/EU van de Commissie van 11 december 2013 tot wijziging van Beschikking 2006/771/EG inzake de harmonisatie van het radiospectrum voor gebruik door korteafstandsapparatuur en tot intrekking van Beschikking 2005/928/EG (PB L 334 van 13.12.2013, blz. 17-36)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2013/654/EU van de Commissie van 12 november 2013 tot wijziging van Beschikking 2008/294/EG teneinde daarin aanvullende toegangstechnologieën en frequentiebanden voor mobielecommunicatiediensten aan boord van vliegtuigen (MCA-diensten) op te nemen (PB L 303 van 14.11.2013, blz. 48-51)

Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2013/195/EU van de Commissie van 23 april 2013 tot vaststelling van de praktische modaliteiten, uniforme formaten en een methode in verband met de bij Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid opgestelde inventaris van het radiospectrum (PB L 113 van 25.4.2013, blz. 18-21)

Uitvoeringsbesluit 2012/688/EU van de Commissie van 5 november 2012 betreffende de harmonisering van de frequentiebanden 1 920-1 980 MHz en 2 110-2 170 MHz voor terrestrische systemen die elektronischecommunicatiediensten kunnen verschaffen in de Unie (PB L 307 van 7.11.2012, blz. 84-88)

Beschikking 2007/344/EG van de Commissie van 16 mei 2007 inzake de geharmoniseerde beschikbaarheid van informatie over spectrumgebruik in de Gemeenschap (PB L 129 van 17.5.2007, blz. 67-70)

Laatste bijwerking 29.01.2020