Overeenkomst tussen de VS en de EU over de bescherming van persoonsgegevens

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit (EU) 2016/920 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten

Overeenkomst tussen de VS en de EU over bescherming wanneer persoonlijke gegevens worden doorgegeven tussen rechtshandhavingsautoriteiten van de VS en de EU

WAT IS HET DOEL VAN HET BESLUIT EN DE OVEREENKOMST?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Bescherming

De overeenkomst voorziet in een aantal waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens wanneer deze worden uitgewisseld tussen politie en strafrechtelijke autoriteiten, waaronder:

VANAF WANNEER ZIJN HET BESLUIT EN DE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 20 mei 2016. De overeenkomst werd door de EU en de VS op 2 juni 2016 ondertekend.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

* KERNBEGRIPPEN

De betrokkene: de persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2016/920 van de Raad van 20 mei 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten (PB L 154 van 11.6.2016, blz. 1-2)

Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie over de bescherming van persoonlijke informatie in verband met de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van stafbare feiten (PB L 336, 10.12.2016, blz. 3-13)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

Laatste bijwerking 23.01.2017