De bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik ervan door politie en strafrechtelijke autoriteiten (vanaf 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2016/680 — De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door de politie en strafrechtelijke autoriteiten, en het vrije verkeer van die gegevens

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

In de richtlijn wordt voorgeschreven dat gegevens die door rechtshandhavingsautoriteiten worden verzameld:

Termijnen

EU-landen moeten termijnen vaststellen voor het wissen van persoonsgegevens of voor een periodieke evaluatie van de noodzaak van de opslag van deze gegevens.

Betrokkenen

De richtlijn schrijft voor dat de rechthandhavingsautoriteiten een duidelijk onderscheid maken tussen de gegevens van verschillende categorieën personen, zoals:

Informatie die voor betrokkene beschikbaar is of aan deze wordt verstrekt

Personen hebben er recht op dat de met rechtshandhaving (d.w.z. gegevensbescherming)belaste autoriteiten bepaalde informatie ter beschikking stellen, zoals:

Beveiliging

Nationale autoriteiten moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om te zorgen dat het niveau van de beveiliging van persoonsgegevens afgestemd is op het risico. Als de gegevensverwerking is geautomatiseerd, moeten een aantal maatregelen worden getroffen, zoals:

Intrekking

Met de richtlijn wordt Kaderbesluit 2008/977/JBZ over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken per 6 mei 2018 ingetrokken.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 5 mei 2016 van toepassing. De EU-landen moeten de richtlijn voor 6 mei 2018 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89-131)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88)

Laatste bijwerking 23.01.2017