Bescherming van persoonsgegevens (vanaf 2018)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/679 — betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Rechten van de burgers

Door de algemene verordening gegevensbescherming worden bestaande rechten versterkt en nieuwe rechten ingesteld, en krijgen burgers meer controle over hun persoonsgegevens. De burgers krijgen o.a. de volgende rechten:

Regels voor bedrijven

De algemene verordening gegevensbescherming is opgesteld om kansen voor het bedrijfsleven te creëren en innovatie aan te moedigen via een aantal maatregelen zoals:

Herziening

De Europese Commissie dient een verslag in betreffende de evaluatie en herziening van de verordening tegen 25 mei 2020.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 25 mei 2018.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1–88)

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89–131)

Laatste bijwerking 25.05.2020