EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015

De EU heeft een strategie voor dierenwelzijn aangenomen om de gebrekkige handhaving van regels op dit gebied aan te pakken, om de economische waarde van het dierenwelzijn voor bedrijven te verbeteren en om het bewustzijn over de noodzaak van een hoog niveau van dierenwelzijn te vergroten.

REFERENTIES

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 [COM(2012) 6 final/2 van 15.2.2012 - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie erkent dat dieren gevoel hebben en vereist dat ten volle rekening wordt gehouden met de eisen inzake het dierenwelzijn bij het formuleren en handhaven van EU-beleid.

De verscheidenheid van landbouwsystemen, klimatologische omstandigheden en landschappen in de EU-lidstaten heeft tot aanzienlijke moeilijkheden geleid bij het bereiken van overeenkomsten over EU-brede regels inzake dierenwelzijn en tot verdere moeilijkheden bij de juiste en uniforme handhaving.

Deze ongelijke handhaving, net als het feit dat er hiaten zijn in de wetgeving, betekent dat dieren in de EU niet allemaal volgens dezelfde standaarden worden behandeld en dat landbouwers in de landen waar de regels strikter worden gehandhaafd een concurrentienadeel hebben.

De dierenwelzijnsstrategie van de EU (2012-2015) wil de welzijnsomstandigheden verbeteren van dieren in boerderijen en dierentuinen en van dieren die worden gebruikt voor experimentele doeleinden. Dat omvat een tweeledige aanpak:

de invoering van een integrale dierenwelzijnswet: afhankelijk van de resultaten van een effectbeoordeling overweegt de Europese Commissie de invoering van een vereenvoudigd wettelijk kader op basis van een holistische benadering en met focus op daadwerkelijke resultaten in het dierenwelzijn. Het richt zich ook op de opleiding en de professionele normen van alle betrokken partijen (overheden van lidstaten, personeel dat dieren behandelt, veehouders, verkopers enz.);

de intensivering van lopende acties door de Commissie: deze omvatten:

Laatste wijziging: 06.02.2014