EU-uitgaven in verband met informatie over levensmiddelen en diervoeders

De algemene doelstellingen van deze wet van de Europese Unie (EU) zijn: een bijdrage leveren aan de goede gezondheid van mensen, dieren en planten in de hele voedselketen, een hoog beschermingsniveau bieden voor consumenten en het milieu en plaagorganismen uitroeien, terwijl de concurrentiekracht bevorderd wordt en werkgelegenheid gecreëerd wordt.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad

SAMENVATTING

De algemene doelstellingen van deze wet van de Europese Unie (EU) zijn: een bijdrage leveren aan de goede gezondheid van mensen, dieren en planten in de hele voedselketen, een hoog beschermingsniveau bieden voor consumenten en het milieu en plaagorganismen uitroeien, terwijl de concurrentiekracht bevorderd wordt en werkgelegenheid gecreëerd wordt.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening herziet het kader waaronder het beleid voor de gezondheid van dieren en planten en voor de voedselproductie wordt gefinancierd.

KERNPUNTEN

De verordening regelt het toezicht op EU-uitgaven op de volgende gebieden:

De verordening stelt regels en uiterste termijnen vast voor de inhoud, het indienen, de beoordeling en goedkeuring van nationale programma's en betalingsverzoeken. De Europese Commissie (EC) is verantwoordelijk voor het evalueren van de effectieve uitvoering van maatregelen die genieten van financiële bijdragen van de EU. Aan die financiële bijdragen moet passende bekendheid worden gegeven zodat het publiek geïnformeerd wordt over de rol van de EU bij de financiering van de maatregelen.

De verordening bevat een aantal regels in verband met de maximaal toegestane budgetten en het maximumpercentage van subsidies, dat normaal gezien niet meer mag bedragen dan 50 % van de subsidiabele kosten. Dat maximumpercentage kan worden verhoogd tot:

Bovendien moet EU-financiering worden geboden om het hoofd te bieden aan noodsituaties in verband met de gezondheid van dieren en planten. Dierziekten die in aanmerking komen voor financiering als noodmaatregel zijn opgenomen in de bijlage bij de verordening. De EC kan de lijst bijwerken om rekening te houden met nieuwe bedreigingen.

In uitzonderlijke gevallen kan de EU ook kosten dekken die door EU-landen worden gemaakt bij de uitvoering van andere noodzakelijke maatregelen, zoals de uitvoering van verscherpte bioveiligheidsmaatregelen in geval van uitbraak van ziekten of aanwezigheid van plaagorganismen, het wegruimen van karkassen en schadeloosstelling van eigenaars als gevolg van noodinentingscampagnes.

De Commissie legt uiterlijk op 30 juni 2017 een tussentijds evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement en de Raad, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel ter wijziging van deze verordening, en uiterlijk op 30 juni 2022 een rapport over de doeltreffendheid van deze verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 30 juni 2014.

Voor meer informatie zie Verordening (EU) nr. 652/2014 inzake de financiële kaderregeling op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 652/2014

30.6.2014

-

PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1-32

Laatste bijwerking 25.08.2015