Beperken van de blootstelling van werknemers aan de risico's van elektromagnetische velden (vanaf 26 juli 2016)

De richtlijn legt de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico’s van elektromagnetische velden vast.

BESLUIT

Richtlijn 2013/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (20e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) en tot intrekking van Richtlijn 2004/40/EG.

SAMENVATTING

De wetgeving is een individuele richtlijn in het kader van Richtlijn 89/391/EEG. Deze voert maatregelen in om verbeteringen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te stimuleren. De richtlijn vervangt een richtlijn uit 2004 (2004/40/EG) die nooit van kracht is geworden als gevolg van problemen bij de tenuitvoerlegging van de bepalingen ervan, met name in de medische sector.

Toepassingsgebied

De richtlijn voorziet in maatregelen om werknemers te beschermen tegen alle bekende directe en indirecte schadelijke gevolgen die op korte termijn worden veroorzaakt door elektromagnetische velden. De richtlijn heeft geen betrekking op de effecten op lange termijn, maar als er sluitend wetenschappelijk bewijs hierover beschikbaar komt, zal de Europese Commissie overwegen welke actie aanbevolen moet worden.

De maatregelen voorzien in een minimumbasisbescherming voor alle werknemers in de EU, terwijl landen vrij blijven strengere voorschriften te behouden of op te stellen. Zij moeten de richtlijn voor 1 juli 2016 omzetten naar hun nationale rechtstelsel.

Definities

De wetgeving dekt directe biofysische effecten. Deze doen zich voor op het menselijk lichaam als direct gevolg van hun aanwezigheid in een elektromagnetisch veld. Dit omvat thermische effecten, zoals opwarming van weefsel, en niet-thermische effecten zoals stimulering van spieren, zenuwen en zintuigen.

Onder indirecteeffecten vallen de effecten die veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een voorwerp, zoals pacemakers en andere implantaten, in een elektromagnetisch veld en die een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid kunnen opleveren.

De richtlijn stelt grenswaarden voor blootstelling op, op grond van biofysische en biologische bevindingen, om werknemers te beschermen tegen de schadelijke effecten op de gezondheid en de zintuigen. Het bevat ook actieniveaus om te bepalen wanneer relevante bescherming of voorzorgsmaatregelen genomen moet worden.

Verplichtingen voor de werkgever

De richtlijn legt verschillende verplichtingen op aan werkgevers. Zij moeten ervoor zorgen dat blootstelling van werknemers aan elektromagnetische velden binnen de door de richtlijn bepaalde limieten blijft. Als deze overschreden worden, moeten ze direct preventieve maatregelen nemen. Er bestaan vrijstellingen waarbij maxima evenwel overschreden mogen worden onder bepaalde stringente voorwaarden.

Over het algemeen moeten werkgevers ervoor zorgen dat de risico's van elektromagnetische velden op het werk worden uitgebannen of tot een minimum worden beperkt. Regelmatige beoordeling van risico en blootstelling en het gebruik van praktische handleidingen kunnen helpen om hiervoor te zorgen.

Als er risico's voor werknemers zijn vastgesteld, moeten werkgevers een actieplan voor bescherming en voorzorgsmaatregelen hebben. Dit kan technische en/of organisatorische maatregelen bevatten, vooral voor werknemers met een verhoogd risico.

De wetgeving verplicht ook tot toezicht op gezondheid met het oog op de preventie en vroegtijdige diagnose van schadelijke gezondheidseffecten. Bij vaststelling van overmatige blootstelling moeten werkgevers passend medisch onderzoek of passend individueel gezondheidstoezicht aanbieden overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/35/EG

29.6.2013

1.7.2016

PB L 179 van 29.6.2013, blz. 1-21

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8).

16.10.2014