Horizon 2020: regels voor deelname en verspreiding (2014-2020)

In deze verordening staan de regels voor deelname aan het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie Horizon 2020 en de regels voor de exploitatie en verspreiding van resultaten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006.

SAMENVATTING

De verordening heeft betrekking op:

Financieringsvormen

Deze omvatten:

Entiteiten die in aanmerking komen voor subsidies

De basisregel is dat elke entiteit, ongeacht of dit een natuurlijke of rechtspersoon betreft (en ongeacht de vestigingsplaats), of internationale organisatie kan deelnemen aan een actie onder de voorwaarden van deze verordening, het desbetreffende werkprogramma en de oproep. De minimale voorwaarden betekenen concreet dat ten minste drie afzonderlijke entiteiten, gevestigd in verschillende EU-landen of geassocieerde landen mogen deelnemen aan een activiteit, hoewel afwijkingen en aanvullende condities opgelegd kunnen worden.

Subsidievoorstellen

In principe worden voorstellen ingewacht na de publicatie van oproepen met daarin de termijnen en uiterste data waarop aanvragers geïnformeerd moeten worden over de uitkomst van het evaluatieproces en met een indicatieve datum waarop subsidieovereenkomsten worden ondertekend (in totaal is de tijd tot de subsidie gelimiteerd tot 8 maanden na de uiterste datum van indiening, behalve in goed gemotiveerde gevallen). Ook kunnen er gezamenlijke uitnodigingen worden uitgebracht voor projecten die medegefinancierd worden door niet-EU-landen of internationale organisaties op prioritaire gebieden van gemeenschappelijk belang met naar verwacht wederzijds profijt en een duidelijke meerwaarde voor de EU. Daarnaast wordt er specifieke steun geboden aan kmo's door middel van uitnodigingen uitgevaardigd onder het daarvoor bestemde kmo-instrument.

Beoordeling van de subsidies

Onafhankelijke deskundigen, voornamelijk afkomstig uit de academische en onderzoeksgemeenschappen, beoordelen de ingediende voorstellen op basis van excellentie, effect en kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. Zij maken een rangschikking op basis waarvan de selectie zal plaatsvinden. De panels moeten divers zijn qua vaardigheden, ervaring en kennis, maar ook qua nationaliteit en geslacht. De Commissie voert systematisch beoordelingen uit van voorstellen die ethische vragen opwerpen.

Subsidieovereenkomsten en uitvoering

Deelnemers die geselecteerd zijn voor financiering gaan een subsidieovereenkomst aan waarin de rechten en plichten van elke partij zijn vastgesteld. Elke uitwisseling van informatie met deelnemers, waaronder de sluiting van subsidieovereenkomsten, geschiedt door middel van een door de Commissie of het betrokken financieringsorgaan opgezet elektronisch uitwisselingssysteem.

Deelnemers voeren de actie uit met inachtneming van de subsidieovereenkomst, waarbij ze gebruikmaken van gepaste middelen, waaronder inroeping, indien nodig, van derden en onderaannemers. In geval van een consortium wordt één lid aangewezen als coördinator en belangrijkste contactpersoon tussen het consortium en de Commissie.

Financiering van de actie

In geval van subsidies bepaalt de verordening dat de financiering niet meer mag bedragen dan de totale subsidiabele kosten verminderd met de ontvangsten uit de actie, zoals gedefinieerd in het Financieel Reglement van de EU (artikel 126). De EU-bijdrage kan variëren en kan maar liefst 70-100 % van de totale subsidiabele kosten bedragen.

Gebruik van resultaten

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1290/2013

23.12.2013

-

PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81-103

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104-173).

Besluit 2013/743/EU van de Raad van 3 december 2013 tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 965-1041).

Laatste wijziging: 25.06.2014