Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (2014-2020)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1301/2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling Investeren in groei en werkgelegenheid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Geschiktheid

Alle regio’s in EU-landen komen in aanmerking, maar de toegekende steun hangt af van de prioriteiten van de EU en het type regio.

Kernthema’s

Het EFRO richt zijn investeringen op vier kernthema’s:

Soorten investeringen

Totale begroting

De begroting voor de periode 2014-2020 bedraagt meer dan 185 miljard EUR.

Beleids- en begrotingsprioriteiten

Uitvoering

Investeringsinitiatief Coronavirusrespons

Het Investeringsinitiatief Coronavirusrespons, dat werd ingevoerd bij Verordening (EU) 2020/460, biedt EU-landen toegang tot 37 miljard EUR uit de ESI-fondsen voor versterking van gezondheidsstelsels ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen, stelsels voor werktijdverkorting en gemeenschapsdiensten.

Speciale maatregelen in verband met het coronavirus: meer flexibiliteit in het gebruik van ESI-middelen

Wijzigingsverordening (EU) 2020/558 maakt het voor EU-landen mogelijk om middelen over te dragen tussen het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, tussen de verschillende regiocategorieën en tussen de drie specifieke prioritaire werkterreinen van het fonds.

Van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 kunnen de cohesieprogramma’s die zijn gerelateerd aan COVID-19, tijdens het boekjaar bij uitzondering voor 100 % worden gefinancierd via EU-middelen. Deze maatregelen vereenvoudigen tevens de goedkeuring van programma’s om de uitvoering te versnellen, het gebruik van financiële instrumenten te vergemakkelijken en controles te vereenvoudigen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 21 december 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling „Investeren in groei en werkgelegenheid”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289-302)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1301/2013 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2017/2056 van de Commissie van 22 augustus 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (PB L 294 van 11.11.2017, blz. 26)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (PB L 148 van 20.5.2014, blz. 1-3)

Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2014/99/EU van de Commissie van 18 februari 2014 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds en van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2014-2020 (PB L 50 van 20.2.2014, blz. 22-34)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 07.07.2020