Cohesiefonds (2014-2020)

In deze verordening worden de doelstellingen beschreven voor het Cohesiefonds van de Europese Unie (EU) voor de financieringsperiode 2014-2020. Het fonds is een van de financiële instrumenten van de EU die erop gericht zijn de ontwikkelingsverschillen tussen de regio’s te verkleinen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad.

SAMENVATTING

Het Cohesiefonds biedt ondersteuning voor de armere regio’s van de EU met het oog op de bevordering van groei, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. Lidstaten met een bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde komen in aanmerking voor financiering uit het Cohesiefonds. Het plafond voor de bijdrage van het Cohesiefonds aan de overheidsuitgaven in de lidstaten is vastgesteld op 85 %.

Activiteitsgebieden

Het Cohesiefonds cofinanciert maatregelen om:

trans-Europese vervoersnetwerken te ontwikkelen;

de milieudoelstellingen van de EU vooruit te helpen; dat wil zeggen de bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, en steun aan duurzame vervoersprojecten die geen deel uitmaken van de trans-Europese vervoersnetwerken;

technische bijstand te verlenen.

Investeringsprioriteiten omvatten projecten die het volgende bevorderen:

een koolstofarme economie;

aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer;

bescherming en behoud van het milieu;

duurzaam vervoer en opheffing van knelpunten.

In de subsidieperiode 2014-2020 is een totaal van 10 miljard EUR beschikbaar voor de cofinanciering van vervoersinfrastructuurprojecten van Europese toegevoegde waarde zoals vastgelegd in de verordening tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (Connecting Europe Facility) (Verordening (EU) nr. 1316/2013).

Subsidiabele uitgaven

Subsidiabiliteit wordt op nationaal niveau besloten. Echter, de volgende soorten uitgaven komen niet in aanmerking voor financiering uit het Cohesiefonds:

de ontmanteling of bouw van kerncentrales;

investeringen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door activiteiten die onder het systeem voor emissiehandel (ETS) vallen;

behuizing (behalve voor gebruik bij energie-efficiëntie en hernieuwbare energie);

de productie, verwerking en afzet van tabak;

hulp aan bedrijven in moeilijkheden;

investeringen in de luchthaveninfrastructuur (tenzij in verband met milieubescherming of vergezeld van maatregelen om de impact op het milieu te beperken).

De verordening moet uiterlijk op 31 december 2020 worden herzien.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1300/2013

21.12.2013

-

PB L 347 van 20.12.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsbesluit 2014/99/EU van de Commissie van 18 februari 2014 tot vaststelling van de lijst van de regio’s die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds en van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2014-2020 (PB L 50 van 20.2.2014).

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013).

Laatste wijziging: 17.04.2014