Versterking van Europese territoriale samenwerking

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1299/2013 -Steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor Europese territoriale samenwerking

SAMENVATTING

WAT DOET DE VERORDENING?

In deze verordening zijn de doelstellingen, criteria en financiële middelen die beschikbaar zijn in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) vastgesteld voor de periode 2014-20, met een bijzondere verwijzing naar Europese territoriale samenwerking (ETS), een van de doelstellingen van het regionale beleid van de EU.

KERNPUNTEN

Algemene doelstellingen

Europese territoriale samenwerking (ETS) is een van de hoofddoelstellingen van het regionaal beleid van de EU en wordt gefinancierd door het EFRO. De verordening beschrijft de achtergrond en de algemene beginselen van ETS en beschrijft het toepassingsgebied van het EFRO voor het bereiken van de doelstellingen van de territoriale samenwerking voor de periode 2014-2020.

Het doel van ETS is om regio's en steden uit verschillende EU-landen aan te moedigen om samen te werken en van elkaar te leren door middel van gezamenlijke programma's, projecten en netwerken.

Er zijn 3 soorten ETS-programma's:

grensoverschrijdende samenwerking: de financiering van gemeen-schappelijke projecten die worden uitgevoerd aan EU-grenzen, zoals tussen naburige aan land- en zeegrenzen gelegen regio's, of een regio in ten minste één EU-land en een niet-EU-land aan de buitengrenzen van de EU. Deze regio's in niet-EU-landen mogen niet onder programma's in het kader van externe financiële instrumenten van de EU vallen;

transnationale samenwerkingsprogramma's: hebben betrekking op nationale, regionale en lokale partners in grotere samenwerkingsgebieden, zoals de Oostzee;

interregionale samenwerking: EU-landen komen in aanmerking om deel te nemen aan dit soort projecten. Dit omvatprojecten en netwerken voor de uitwisseling van ervaringen en goede werkmethoden tussen regionale en lokale organen in verschillende landen. Deze projecten zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de middelen voor het cohesiebeleid effectief worden toegepast.

Beheer van programma's

Aangezien ETS-programma's uit een groep EU-landen en soms niet-EU-landen bestaan, worden ze beheerd door een door de deelnemende landen gezamenlijk aangewezen orgaan.

Verslaggeving

Verordening (EU) 2015/207 stelt de nadere regels vast die beheersautoriteiten moeten volgen om de jaarlijkse verslagen en eindverslagen over de uitvoering op te stellen.

Begroting

Binnen het EFRO is de begroting voor ETS 8,9 miljard EUR, voor de periode 2014-2020. De bijdrage aan de 3 belangrijkste soorten programma's wordt als volgt verdeeld:

grensoverschrijdende samenwerking 6,6 miljard EUR;

transnationale samenwerking: 1,8 miljard EUR;

interregionale samenwerking: 500 miljoen EUR.

Lijst met samenwerkingsprogramma's

Uitvoeringsbesluit 2014/366/EU van de Commissie bevat een lijst met samenwerkingsprogramma's en het bedrag van EFRO-steun voor elk programma.

ACHTERGROND

Het EFRO is een van de vijf Europese Structuur- en Investeringsfondsen die samenwerken om economische, sociale en territoriale cohesie te ondersteunen en de doelstellingen van de Europa 2020-strategie van de EU te verwezenlijken om slimme, duurzame en inclusieve groei te genereren.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking”

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1299/2013

21.12.2013

-

PB L 347,20.12.2013, blz. 259-280

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347, 20.12.2013, blz. 320-469)

Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling „Investeren in groei en werkgelegenheid”, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (PB L 347, 20.12.2013, blz. 289-302)

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PB L 210, 31.7.2006, blz. 19-24). Zie geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 480/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (PB L 138, 13.5.2014, blz. 5-44). Zie geconsolideerde versie

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 481/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot specifieke regels betreffende de subsidiabiliteit van de uitgaven voor samenwerkingsprogramma's (PB L 138, 13.5.2014, blz. 45-50)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2014 van de Commissie van 25 februari 2014 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het model voor operationele programma's in het kader van de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid”, en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” betreffende het model voor samenwerkingsprogramma's in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 87, 22.3.2014, blz. 1-48)

Uitvoeringsbesluit 2014/366/EU van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van samenwerkingsprogramma's en het totaalbedrag van de totale steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor elk programma in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2014 tot 2020 (PB L 178, 18.6.2014, blz. 18-25). Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2014/388/EU van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van de lijst van regio's en gebieden die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de grensoverschrijdende en transnationale onderdelen van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2014-2020 (PB L 183, 24.6.2014, blz. 75-134)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 184/2014 van de Commissie van 25 februari 2014 tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, van de voorwaarden voor het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie en tot vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” , van de nomenclatuur van de categorieën steunverlening van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 57, 27.2.2014, blz. 7-20)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 821/2014 van de Commissie van 28 juli 2014 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft gedetailleerde regelingen voor de overdracht en het beheer van programmabijdragen, de verslaglegging over financieringsinstrumenten, de technische kenmerken van voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor concrete acties, en het systeem voor de vastlegging en opslag van gegevens (PB L 223, 29.7.2014, blz. 7-18)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/207 van de Commissie van 20 januari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor het voortgangsverslag, de indiening van de informatie over een groot project, het gezamenlijke actieplan, de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „investeren in groei en werkgelegenheid”, de beheersverklaring, de auditstrategie, het auditoordeel en het jaarlijkse controleverslag en de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse en krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het model voor de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 38, 13.2.2015, blz. 1-122)

Laatste bijwerking 12.10.2015