Overheidsaankopen — Regels voor de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/25/EU betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

Drempels

Contracten moeten opgesteld worden door nationale, regionale of lokale autoriteiten, openbare ondernemingen of entiteiten die profiteren van speciale of exclusieve rechten (d.w.z. de entiteiten die onder deze richtlijn vallen), in overeenstemming met de voorschriften van de richtlijn wanneer de betrokken bedragen boven de volgende drempelwaarden zijn (geldig sinds 1 januari 2016):

De Europese Commissie beoordeelt deze drempelbedragen elke twee jaar om vast te stellen of deze gewijzigd moeten worden in overeenstemming met de internationale verplichtingen van de EU.

Activiteiten onder deze richtlijn

De richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten in:

Uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten:

Nieuwestandaardformulieren voor aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie voert nieuwe standaardformulieren in voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten. Die nieuwe formulieren waren van toepassing voor alle nieuwe aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten tot 18 april 2016.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 17 april 2014. De EU-landen dienden ze om te zetten in nationaal recht tegen 18 april 2016.

ACHTERGROND

Richtlijn 2014/24/EU bevat algemene EU-wetgeving die de regels voor overheidsopdrachten vaststelt. Die regels bepalen de te volgen procedures en stipuleren dat nationale autoriteiten, bij het gebruik van overheidsopdrachten om aanbestedingen uit te schrijven voor werk dat ze willen laten uitvoeren, alle aanvragers gelijk moeten behandelen en alle discriminatie tussen hen moeten vermijden. Ze moeten ook transparant zijn wat hun handels- en beslissingswijze betreft.

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243-374)

Opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2014/25/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65-242)

Zie geconsolideerde versie

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1986 van de Commissie van 11 november 2015 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 842/2011 (PB L 296 van 12.11.2015, blz. 1-146)

Laatste bijwerking 19.09.2016