Kaderverordening gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 468/2014 — EU-mechanisme voor bankentoezicht (GTM-kaderverordening)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Het GTM is naast het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme* (GAM) een van de twee pijlers van de EU-bankenunie*.

De verordening vormt een aanvulling op Verordening (EU) nr. 1024/2013, ook wel bekend als de GTM-verordening die het GTM tot stand heeft gebracht. Het GTM omvat de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) van de deelnemende EU-landen.

Reikwijdte: de verordening is van toepassing op zowel de praktische regelingen voor de samenwerking tussen de ECB en de NBA’s, en de gedetailleerde vermelding van organisatorische aangelegenheden, administratieve procedures en sancties, waaronder:

Een sleutelonderdeel van de GTM-kaderverordening is de methodologie voor de beoordeling en toetsing van een onder toezicht staande entiteit en haar indeling als belangrijk of minder belangrijk, alsmede de uit deze beoordeling resulterende regelingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze trad op 15 mei 2014 in werking.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

* Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme: een EU-systeem van bankentoezicht dat is samengesteld uit de ECB en de nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s). Het geeft de ECB directe toezichtbevoegdheden over banken in EU-landen die deelnemen aan het GTM.

* EU-bankenunie: opgericht in de nasleep van de financiële crisis in 2008 om het toezicht op EU-banken te versterken.

* Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme: een EU-systeem om noodlijdende banken efficiënt aan te pakken.

* Nationale aangewezen autoriteiten: de betrokken autoriteiten die in elk EU-land worden aangewezen om met de ECB samen te werken aan de implementatie van de GTM-verordening. Vaak gaat het om de nationale centrale banken, maar het kan ook gaan om nationale financiële toezichthoudende autoriteiten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening) (ECB/2014/17) (PB L 141, 14.5.2014, blz. 1–50)

Laatste bijwerking 27.04.2020