Voorschriften inzake typegoedkeuring en markttoezicht voor motorfietsen, bromfietsen en quads in Europa

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 168/2013 - de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Goedkeurings- en markttoezichtautoriteiten

De landen van de EU moeten de volgende instanties aanwijzen:

Typegoedkeuring

De voorschriften voor typegoedkeuring richten zich tot de betrokken fabrikanten (van voertuigen), goedkeuringsautoriteiten en technische diensten (bijv. keuringsdiensten). Als een voertuigtype voldoet aan een uitgebreide reeks voorschriften, mag het worden verkocht op de EU-markt.

De fabrikant moet bij ieder voertuig een certificaat van overeenstemming afleveren, waarmee de eigenaar het voertuig kan registreren.

Voorschriften voor de functionele veiligheid

De verordening bepaalt veiligheidsvoorschriften zoals:

Milieuprestatievereisten

Om een typegoedkeuring te verkrijgen, moet een voertuig van categorie L voldoen aan acht verschillende types testen, zoals testen voor verdampingsemissies (brandstofdampen), systemen voor verontreinigingsbeheersing, energie-efficiëntie en geluid.

De verordening bepaalt milieuvoorschriften voor twee fasen van emissiereductie. De eerste fase (Euro 4) is verplicht voor nieuwe types voertuigen vanaf 1 januari 2016. De tweede fase (Euro 5) zal vanaf 2020 van toepassing zijn, zodat fabrikanten en leveranciers op middellange termijn kunnen plannen. De haalbaarheid van Euro 5 zal moeten worden bevestigd door een studie in 2016 van de mogelijke milieueffecten ervan.

Verplichtingen voor fabrikanten, hun vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs

De verordening beschrijft de verplichtingen van iedereen die betrokken is in de toeleveringsketen:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2016 van toepassing.

Vanaf 11 september 2014 kan een fabrikant uit eigen beweging de goedkeuring van een voertuigtype vragen op basis van Verordening (EU) nr. 168/2013. Kaderrichtlijn 2002/24/EG wordt ingetrokken vanaf 1 januari 2016. Vanaf dan worden Verordening (EU) nr. 168/2013 en de bijhorende gedelegeerde en uitvoeringshandelingen verplicht.

ACHTERGROND

Om de vervuiling door transport te verminderen en de functionele veiligheid van nieuwe voertuigen van categorie L te verbeteren, heeft de EU in 2013 een nieuwe wet aangenomen die vanaf 1 januari 2016 Richtlijn 2002/24/EG vervangt. „Voertuigen van categorie L” is de benaming van een familie van lichte gemotoriseerde voertuigen zoals gemotoriseerde rijwielen, bromfietsen op twee en drie wielen, motorfietsen (met en zonder zijspan), driewielers en vierwielers.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 60, 2.3.2013, blz. 52–128)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 168/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

AANVERWANTE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 901/2014 van de Commissie van 18 juli 2014 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de administratieve voorschriften voor de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 249, 22.8.2014, blz. 1–202)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 3/2014 van de Commissie van 24 oktober 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ((PB L 7, 10.1.2014, blz. 1–12). Zie geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 44/2014 van de Commissie van 21 november 2013 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voertuigconstructie en algemene voorschriften voor de goedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 25, 28.1.2014, blz. 1–102)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 134/2014 van de Commissie van 16 december 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de voorschriften voor milieuprestaties en prestaties van de aandrijfeenheid en tot wijziging van bijlage V bij die verordening (PB L 53, 21.2.2014, blz. 1–10). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.06.2016