Veiliger auto's: veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 661/2009: typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In het algemeen vereist deze verordening dat voor alle nieuwe motorvoertuigen en delen en onderdelen daarvan die in de EU op de markt worden gebracht, typegoedkeuring* is verleend.

Dat geldt o.a. voor veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen.

Hierdoor voldoen fabrikanten van veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen in de hele EU aan dezelfde veiligheidsnormen.

KERNPUNTEN

De fabrikanten zien erop toe dat alle nieuwe voertuigen zodanig worden ontworpen, gebouwd en geassembleerd dat de inzittenden en andere weggebruikers zo weinig mogelijk risico’s op verwondingen lopen.

Dit geldt voor voertuigsystemen, onderdelen en technische eenheden, zoals:

veiligheidsgordels;

isofix-verankeringssystemen en ingebouwde kinderbeveiligingssystemen. Isofix is een norm van de Internationale Organisatie voor normalisatie voor het verankeringssysteem van veiligheidsstoelen voor kinderen.

De installatievoorschriften voor veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen zijn vastgelegd in reglementen voor de mondiale technische harmonisatie van voertuigen opgesteld door de VN-ECE (Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa):

Reglement nr. 16 (veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en isofix-kinderbeveiligingssystemen);

Reglement nr. 44 (kinderbeveiligingssystemen);

Reglement nr. 129 (betere kinderbeveiligingssystemen — ECRS).

Fabrikanten moeten aantonen dat hun veiligheidsgordels en kinderbeveiligingssystemen voldoen aan deze VN-ECE-reglementen. In dat geval voldoen ze ook aan deze verordening en komen dus in aanmerking voor EG-typegoedkeuring.

De regels en procedures in de verordening werden in 2015 gewijzigd door Verordening (EU) 2015/166 van de Commissie.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie Technische harmonisatie, op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

* Typegoedkeuring: dat wil zeggen dat de nodige testen werden uitgevoerd om te verzekeren dat aan de relevante regels en technische en veiligheidsvereisten is voldaan.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de algemene veiligheid van motorvoertuigen, aanhangwagens daarvan en daarvoor bestemde systemen, onderdelen en technische eenheden

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 661/2009

20.8.2009

PB L 200 van 31.7.2009, blz. 1-24.

De opeenvolgende wijzigingen en verbeteringen van Verordening (EG) nr. 661/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Reglement nr. 16 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN-ECE) — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van: I. Veiligheidsgordels, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en isofix-kinderbeveiligingssystemen voor de inzittenden van motorvoertuigen — II. Voertuigen uitgerust met veiligheidsgordels, veiligheidsgordelverklikkers, beveiligingssystemen, kinderbeveiligingssystemen en isofix-kinderbeveiligingssystemen (PB L 233 van 9.9.2011, blz. 1-94)

Reglement nr. 44 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN-ECE) — Uniforme voorschriften voor de goedkeuring van beveiligingssystemen voor kinderen aan boord van motorvoertuigen („kinderbeveiligingssystemen”) (PB L 330 van 16.12.2005, blz. 56-157)

Reglement nr. 129 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN-ECE) — Uniforme bepalingen voor de goedkeuring van betere kinderbeveilingssystemen in motorvoertuigen (PB L 97 van 29.3.2014, blz. 21-128)

Laatste bijwerking 20.10.2015