eCall-boordsysteem — typegoedkeuring

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2015/758 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De verordening is van toepassing op:

Verplichtingen voor fabrikanten

Alle nieuwe types van deze voertuigen moeten:

Technische voorschriften en testprocedures

De Europese Commissie nam Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/79 aan door middel van een gedelegeerde handeling. Met deze verordening wordt Verordening (EU) 2015/758 gewijzigd en aangevuld met gedetailleerde technische voorschriften en testprocedures voor de EG-typegoedkeuring van motorvoertuigen wat betreft hun op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsystemen, technische eenheden en onderdelen.

Privacy en gegevensbescherming

Elke verwerking van persoonsgegevens via het eCall-boordsysteem moet in overeenstemming zijn met de EU-voorschriften inzake bescherming van de privacy en gegevensbescherming (zie samenvatting). Deze verordening stelt ook een aantal specifieke regels vast, waaronder:

Sinds 31 maart 2018 wordt EG-typegoedkeuring alleen verleend aan nieuwe voertuigtypes en eCall-boordsystemen die voldoen aan deze verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Artikel 2, lid 2, artikel 5, leden 8 en 9, artikel 6, leden 12 en 13, en artikelen 8, 9, 10 en 12 zijn van toepassing sinds 8 juni 2015, toen de Commissie waar passend wetgeving had moeten hebben vastgesteld door middel van gedelegeerde of uitvoeringshandelingen. De overige artikelen zijn sinds 31 maart 2018 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Typegoedkeuring: geeft aan dat de nodige testen zijn uitgevoerd om te verzekeren dat aan de relevante regels en technische voorschriften en veiligheidsvereisten is voldaan.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2015/758 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 inzake typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 77-89)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2015/758 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de effectiviteit van de invoering van het uniforme Europese alarmnummer “112” (COM(2020) 808 final van 15.12.2020)

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1-88)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 28.05.2021