Publiek-private partnerschappen voor innovatieve geneesmiddelen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 557/2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERODENING?

Met de verordening wordt de tweede fase van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen (Innovative Medicine Initiative —IMI 2) (hierna de „GO IMI 2” genoemd) voor de periode 2014-2020 opgericht.

De GO IMI 2 is gericht op de ontwikkeling van nieuwe vaccins, geneesmiddelen en behandelingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door middel van gemeenschappelijke onderzoeksprojecten voor de aanpak van gezondheidsuitdagingen in Europa en door ervoor te zorgen dat de Europese farmaceutische industrie concurrerend blijft.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Strategische onderzoeksagenda

In het IMI 2 ligt de nadruk op vier onderzoeksgebieden:

Enkele gezondheidsprioriteiten die de IMI moet aanpakken, zijn:

Bestuur

Begroting

De EU-bijdrage aan IMI 2 bedraagt 1,638 miljard EUR tot 2024. Dit wordt geëvenaard door 1,425 miljard EUR toegezegd door de farmaceutische industrie (bijdragen in natura). Er komt aanvullende financiering van andere sectoren of organisaties van biowetenschappen die besluiten als leden of geassocieerde partners aan individuele projecten aan IMI 2 bij te dragen. De GO wil ook synergieën met de Europese structuur- en investeringsfondsen ontwikkelen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 27 juni 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Biomarkers: biologische indicatoren om mensen te identificeren met aanleg voor bepaalde ziekten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 557/2014 van de Raad van 6 mei 2014 tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 7.6.2014, blz. 54-76)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 622/2014 van de Commissie van 14 februari 2014 houdende afwijking van Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” met betrekking tot de Gemeenschappelijke Onderneming voor het tweede initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (PB L 174, 13.6.2014, blz. 7-11)

Verordening (EU) nr. 1290/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de regels voor de deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van „Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1906/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 81–103)

Verordening (EU) nr. 1291/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Horizon 2020 — het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)” en tot intrekking van Besluit nr. 1982/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 104-173)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 1291/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 21.08.2018