Veiligheid van drukapparatuur en -materiaal

BESLUIT

Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

SAMENVATTING

WAT IS DE UITWERKING VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze EU-wetgeving legt essentiële veiligheidseisen vast voor drukapparaten en samenstellen (zoals ketels, snelkookpannen, brandblussers, warmtewisselaars en stoomgeneratoren). Alle stationaire drukapparaten moeten in overeenstemming zijn met de strikte specificaties indien deze binnen de EU verkocht worden.

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op het ontwerp, de fabricage en de conformiteit van drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. De richtlijn beslaat alle drukapparaten en samenstellen die nieuw zijn op de EU-markt, ongeacht of deze binnen de EU of elders vervaardigd zijn. Dit omvat tevens ingevoerde gebruikte materialen.

Een groot aantal toepassingen

Drukapparatuur wordt op grote schaal gebruik in industrieën zoals:

Zonder strenge en effectief opgelegde normen kan stationaire drukapparatuur inherent gevaarlijk zijn.

Verantwoordelijkheid voor conformiteit

Fabrikanten en hun vertegenwoordigers, importeurs en distributeurs zijn verantwoordelijkheid voor de conformiteit van hun producten met deze wetgeving. Dit moet zorgen voor de gezondheid en veiligheid van gebruikers en de veiligheid van huisdieren en goederen, alsook voor eerlijke mededinging binnen de EU.

Gegevens van fabrikanten/importeurs

Gegevens van fabrikanten (naam, gedeponeerde handelsnaam/gedeponeerd handelsmerk en correspondentieadres) moeten aangegeven zijn op de apparatuur of, indien dat niet mogelijk is, op de verpakking of in de begeleidende documentatie. Deze gegevens moeten verstrekt worden in een taal die gemakkelijk te begrijpen is voor consumenten en markttoezichtautoriteiten (openbare instanties die ervoor zorgen dat producten voldoen aan de wetgeving en veilig zijn). Importeurs dienen hun contactgegevens te verstrekken.

Niet-conformiteit

EU-landen moeten ervoor zorgen dat fabrikanten, importeurs en distributeurs de wetgeving naleven. Indien er bewijs van niet-conformiteit is, moeten zij de verkoop van de apparatuur beperken of verbieden.

Bijlagen

De bijlagen bevatten gedetailleerde informatie over aspecten als:

WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Regels op dit gebied worden momenteel bepaald door Richtlijn 97/23/EG. Richtlijn 2014/68/EU vervangt Richtlijn 97/23/EG met ingang van 1.6.2015 (en 19.7.2016 voor sommige aspecten).

BELANGRIJKSTE TERMEN

Drukapparatuur: drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages, inclusief, voor zover van toepassing, de elementen die bevestigd zijn aan onder druk staande delen, zoals flenzen, tubulures, koppelingen, steunconstructies en hijsogen.

Samenstellen: verschillende drukapparaten die een fabrikant tot een geïntegreerd en functioneel geheel heeft geassembleerd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/68/EU

17.7.2014

28.2.2015 en voor sommige artikelen: 18.7.2016

PB L 189 van 27.6.2014, blz.-259

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende drukapparatuur (PB L 181 van 9.7.1997, blz. 1).

Laatste bijwerking 23.09.2014