Vermindering van luchtverontreiniging door pleziervaartuigen en waterscooters

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2013/53/EU betreffende pleziervaartuigen en waterscooters

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn stelt de vereisten vast voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van vaartuigen, en bouwt verder op de wetgeving die is aangenomen in 2003 waarin limieten zijn vastgelegd voor uitlaatemissies van motoren (CO, HC, NOxen fijnstof) en geluidsniveaus om technologische ontwikkelingen te reflecteren die hebben geleid tot een verbeterde milieuprestatie.

Ontwerpcategorieën

De nieuwe richtlijn specificeert ontwerpcategorieën (A, B, C en D) voor vaartuigen, op basis van geschiktheid voor de scheepvaartcondities zoals bepaalde windkracht en significante golfhoogte.

CE-markering

Alle vaartuigen, onderdelen en voortstuwingsmotoren zijn onderworpen aan CE-markering, die aangeeft dat een product in overeenstemming is met de relevante EU-wetgeving. Bij vaartuigen wordt de CE-markering aangebracht op het los van het vaartuigidentificatienummer gemonteerde plaatje van de bouwer van het vaartuig; bij voortstuwingsmotoren wordt de CE-markering rechtstreeks op de motor aangebracht.

Overige essentiële vereisten omvatten:

Overgangsperiode

Fabrikanten moeten tegen 18 januari 2017 voldoen aan de vereisten van de richtlijn, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen die bepaalde kleinere buitenboordvoortstuwingsmotoren met vonkontsteking fabriceren tot 18 januari 2020 de tijd hebben.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is 17 januari 2014 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 18 januari 2016 opnemen in hun nationale wetgeving. De richtlijn strekt tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG met ingang van 18 januari 2016.

BESLUIT

Richtlijn 2013/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende pleziervaartuigen en waterscooters en tot intrekking van Richtlijn 94/25/EG (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 90–131)

Achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2013/53/EU zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts documentaire waarde.

Laatste bijwerking 24.02.2016