Zorgen voor veilige persoonlijke beschermingsmiddelen voor gebruikers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/425 — Veilige persoonlijke beschermingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing vanaf 21 april 2018, met uitzondering van bepaalde artikelen die grotendeels kennisgevingsinstanties en -procedures betreffen. Deze artikelen zijn van toepassing vanaf 21 oktober 2016.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

* KERNBEGRIPPEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen: een uitrustingsstuk dat is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden ter bescherming tegen een of meer risico's voor de gezondheid of veiligheid van die persoon.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 51-98)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2016/425 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PB L 399 van 30.12.1989, blz. 18-38)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 02.06.2020