Kabelbaaninstallaties voor personen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/424 — Kabelbaaninstallaties

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening treedt op 21 april 2018 in werking, met uitzondering van een aantal artikelen die voornamelijk betrekking hebben op aanmeldingsinstanties en -procedures. Deze artikelen zijn van toepassing sinds 21 oktober 2016.

ACHTERGROND

* KERNBEGRIPPEN

Kabelbaaninstallatie: een compleet systeem, aangelegd op een vaste locatie, inclusief infrastructuur en subsystemen, voor het vervoer van personen door middel van kabels.

Subsysteem: een systeem dat of een combinatie van systemen die is bestemd om te worden ingebouwd in een kabelbaaninstallatie, zoals spaninrichtingen, inrichtingen voor ophanging of elektrotechnische inrichtingen.

Veiligheidscomponent: een onderdeel van materiaal dat of elke inrichting die is bedoeld om in een subsysteem of een installatie te worden verwerkt om de veiligheid te waarborgen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/424 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende kabelbaaninstallaties en tot intrekking van Richtlijn 2000/9/EG (PB L 81 van 31.3.2016, blz. 1-50)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) 2016/424 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 13.12.2016