Bestrijding van seksueel misbruik van kinderen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/93/EU — bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft ten doel kinderen beter te beschermen tegen seksueel misbruik en seksuele uitbuiting. Om dit te bereiken verplicht de richtlijn EU-landen om:

KERNPUNTEN

Om de vervolging van daders te ondersteunen:

Om kindslachtoffers te beschermen introduceert de richtlijn voorschriften inzake:

Om misdrijven te voorkomen vereist de richtlijn dat:

Vervolg

In 2016 publiceerde de Europese Commissie twee verslagen. Het eerste verslag betrof de richtlijn in haar geheel, terwijl het tweede verslag specifiek betrekking had op de ingevoerde maatregelen met betrekking tot websites die kinderpornografie bevatten of verspreiden (artikel 25).

Wereldwijde alliantie tegen seksuele uitbuiting van kinderen via het internet

In een ander, maar hieraan gerelateerd gezamenlijk initiatief van de EU en de Verenigde Staten ondertekenden 54 landen wereldwijd in 2012 een wereldwijde alliantie tegen seksueel misbruik van kinderen via het internet. Ze legden zich toe op centrale beleidsdoelstellingen die zijn gericht op:

De wereldwijde alliantie is samengevoegd met het Britse initiatief WeProtect en vormt nu de WeProtect Global Alliance, die seksuele uitbuiting van kinderen via internet een halt moet toeroepen. In deze laatste alliantie zijn meer dan 80 overheden, 20 wereldwijde technologiebedrijven en 24 vooraanstaande internationale en niet-gouvernementele organisaties bijeengebracht om kinderen tegen seksuele uitbuiting via internet te beschermen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 17 december 2011 van toepassing en moest uiterlijk op 18 december 2013 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad (PB L 335 van 17.12.2011, blz. 1–14)

Rectificatie

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2011/93/EU zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad waarin wordt beoordeeld in hoeverre de lidstaten de nodige maatregelen hebben genomen om te voldoen aan Richtlijn 2011/93/EU van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (COM(2016) 871 final, 16.12.2016)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad waarin de tenuitvoerlegging wordt beoordeeld van de maatregelen bedoeld in artikel 25 van Richtlijn 2011/93/EU van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie (COM(2016) 872 final, 16.12.2016)

Laatste bijwerking 28.03.2018