Voorkoming van misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorisme-financiering

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn (EU) 2015/849 — voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op:

In de richtlijn zijn de volgende acties vastgelegd.

Alle partijen die onder de richtlijn vallen, moeten:

Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849

Na een reeks terroristische aanvallen in Europa in 2016, is in 2018 Richtlijn (EU) 2018/843 (vijfde antiwitwasrichtlijn, 5AMLD) vastgesteld, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849. De EU-lidstaten moesten de wijzigingsrichtlijn vóór 10 januari 2020 omzetten in nationaal recht. De nieuwe richtlijn verscherpt de regelgeving van de EU inzake de voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering op een aantal manieren, onder meer door:

Aanvulling op Richtlijn (EU) 2015/849

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/758 wordt een reeks aanvullende maatregelen vastgesteld, waaronder de minimumactie, die krediet- en financiële instellingen moeten nemen om het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering doeltreffend te beheersen wanneer het recht van een niet-EU-land niet toestaat dat op groepsniveau geldende gedragslijnen en procedures ten uitvoer worden gelegd door tot de groep behorende bijkantoren of meerderheidsdochters die in het niet-EU-land zijn gevestigd.

Wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849

Richtlijn (EU) 2019/2177 strekt tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 om rekening te houden met wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van de Europese Bankautoriteit (zie samenvatting) — door deze een nieuw mandaat te geven bij het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en bij het leiden, coördineren en monitoren van de inspanningen van alle EU-aanbieders van financiële diensten en bevoegde autoriteiten op dit gebied, met ingang van 1 januari 2020.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn (EU) 2015/849 is van toepassing sinds 25 juni 2015 en moest oorspronkelijk vóór 26 juni 2017 in de lidstaten worden omgezet in nationale wetgeving. Deze termijn werd echter verlengd door verschillende wijzigingen, met name door Richtlijn (EU) 2018/843, die vóór 10 januari 2020 volledig in de nationale wetgeving van de lidstaten moest zijn opgenomen.

ACHTERGROND

De richtlijn is een onderdeel van een pakket EU-wetgevingsmaatregelen die gericht zijn op de preventie van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, waarvan Verordening (EU) 2015/847 betreffende de traceerbaarheid van geldovermakingen (zie samenvatting), deel uitmaakt. De richtlijn maakt ook deel uit van een bredere EU-strategie voor het aanpakken van financiële misdaad die het werk omvat van:

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Witwassen van geld. Het omzetten van de opbrengsten van misdaad in ogenschijnlijk schone fondsen, gewoonlijk via het financiële stelsel, bijvoorbeeld door de oorsprong van het geld te verbergen, de vorm ervan te veranderen of de fondsen over te brengen naar een plaats waar ze minder de aandacht trekken.
Terrorismefinanciering. Het verschaffen of verzamelen van fondsen voor het uitvoeren van terroristische misdrijven.
Uiteindelijk begunstigde. De persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73–117)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn (EU) 2015/849 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aanbeveling (EU) 2020/1039 van de Commissie van 14 juli 2020 betreffende het ontbreken van banden met niet‐coöperatieve jurisdicties als conditionaliteit voor financiële steun van de staat aan ondernemingen in de Unie (PB L 227 van 16.7.2020, blz. 76–79)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten (COM(2019) 370 final van 24 juli 2019)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad waarin het kader voor de samenwerking tussen de financiële-inlichtingeneenheden wordt beoordeeld (COM(2019) 371 final van 24 juli 2019)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/758 van de Commissie van 31 januari 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen inzake de minimumactie en de soort bijkomende maatregelen waartoe krediet- en financiële instellingen verplicht zijn met het oog op het beperken van het witwasrisico en het risico van terrorismefinanciering in bepaalde derde landen (PB L 125 van 14.5.2019, blz. 4–10)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van risico’s op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten (COM(2017) 340 final van 26 juni 2017)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad door de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (PB L 254 van 20.9.2016, blz. 1–4)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 1–18)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12–47)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.10.2021