Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF)

Deze verordening richt het Fonds voor asiel, migratie en integratie op. Dit fonds moet bijdragen aan het efficiënte beheer van migratiestromen en de uitvoering en ontwikkeling verbeteren van het gemeenschappelijk beleid van de EU inzake immigratie en asiel.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad.

SAMENVATTING

Het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) heeft vier hoofddoelen:

Alle EU-landen (behalve Denemarken, dat niet deelneemt aan dit fonds) bereiden nationale programma's voor met daarin de acties waarmee zij de doelstellingen van de AMIF-verordening willen bereiken.

Voorbeelden van acties omvatten maatregelen ter ondersteuning van:

Hoewel het grootste deel van de begroting van het fonds toegekend wordt aan de nationale programma's wordt een deel gebruikt voor acties op EU-niveau (zogenaamde Unieacties), noodsteun aan het Europees Migratienetwerk en technische bijstand van de Europese Commissie.

Specifieke acties

Naast het budget voor nationale programma's kunnen lidstaten een extra bedrag ontvangen voor de implementatie van specifieke acties. Deze acties (zie bijlage II) vereisen dat lidstaten samenwerken en een belangrijke toegevoegde waarde voor de EU genereren.

Hervestigingsprogramma van de Unie

Elke lidstaat kan om de twee jaar bovendien een extra bedrag ontvangen, op basis van een forfaitair bedrag van 6 000 EUR voor elke hervestigde persoon, een bedrag dat zal worden verhoogd tot 10 000 EUR voor gemeenschappelijke prioriteiten (zoals regionale beschermingsprogramma's) en kwetsbare groepen.

Begroting

De financiële middelen voor de uitvoering van het fonds voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 3,137 miljard EUR in huidige prijzen.

Details over de uitvoering van het fonds zijn te vinden in Verordening (EU) nr. 514/2014.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 516/2014

21.5.2014

-

PB L 150 van 20.5.2014.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014).

Laatste bijwerking 03.08.2014