Financiële steun voor de buitengrenzen van de EU en het gemeenschappelijk visumbeleid: Fonds voor interne veiligheid

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 515/2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met deze verordening, die ook wel bekend staat als de Verordening ISF - Grenzen en visa, wordt er een financieringsinstrument gecreëerd en worden de doelstellingen, de begroting en de procedures vastgelegd voor de uitvoering van de subsidiabele acties voor de periode 2014-2020.

De algemene doelstelling van het instrument is bij te dragen aan een hoog niveau van veiligheid in de EU terwijl legitiem reizen wordt bevorderd door een efficiënt beheer van de EU-buitengrenzen en de doeltreffende verwerking van visa voor het Schengengebied (een ruimte zonder binnengrenzen bestaande uit 22 EU-landen en 4 geassocieerde landen — IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

KERNPUNTEN

Het Fonds voor interne veiligheid is gericht op de ondersteuning van:

Het instrument financiert acties om:

Voorbeelden van subsidiabele acties zijn:

De uitvoering van het fonds wordt hoofdzakelijk toevertrouwd aan de 26 deelnemende EU-landen (alle EU-landen, behalve Ierland en het VK) en de 4 met Schengen geassocieerde landen (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). De financieringsprioriteiten worden vastgesteld in de nationale programma’s aan de hand van de doelstellingen van het fonds.

Toewijzing van de middelen is gebaseerd op een aantal criteria met betrekking tot het type buitengrens (zee-, land- en internationale luchthavens), waarbij rekening werd gehouden met de reizigersstromen en de omvang van de risico’s en bedreigingen. Toewijzing van fondsen voor specifieke doelstellingen in het kader van nationale programma’s houdt verband met de uitdagingen en behoeften van de deelnemende landen.

In bijlage I van de verordening is een tabel opgenomen met de basisbedragen voor de nationale programma’s van deelnemende landen. Tijdens de uitvoeringsperiode zijn deze bedragen gestegen ten gevolge van de toewijzing van extra middelen aan nationale programma’s in het kader van de in 2018 uitgevoerde tussentijdse evaluatie en in het bijzonder voor de ontwikkeling van IT-systemen en voor de implementatie van de specifieke acties.

Een deel van het fonds wordt centraal door de Commissie beheerd in de vorm van acties van de Unie, waaronder bijstand om in geval van een noodsituatie in dringende en specifieke behoeften te voorzien (noodhulp).

Het fonds wordt aangevuld door het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer (Fonds ISF-politie), vastgesteld bij Verordening (EU) nr. 513/2014.

Begroting

De totale initiële toewijzing voor ISF - Grenzen en visa (2014-20) bedraagt 2,76 miljard euro (in lopende prijzen).

Uitvoering

De zogenaamde „horizontale verordening” (Verordening (EU) nr. 514/2014 - zie samenvatting) bevat de algemene regels en procedures voor de uitvoering van dit instrument.

Uitbreiding van het fonds tot de landen die met Schengen zijn geassocieerd

Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de EU en de vier landen die met Schengen zijn geassocieerd, zodat ze kunnen deelnemen aan het ISF - Grenzen en visa.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 143-167).

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 515/2014 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 513/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer en tot intrekking van Besluit nr. 2007/125/JBZ van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 93-111)

Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112–142)

Zwitserse Bondsstaat

Besluit (EU) 2018/929 van de Raad van 25 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020 (PB L 165 van 2.7.2018, blz. 1-2)

Besluit (EU) 2018/404 van de Raad van 13 maart 2018 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020 (PB L 74 van 16.3.2018, blz. 1-2)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020 (PB L 165 van 2.7.2018, blz. 3-11)

IJsland

Besluit (EU) 2018/948 van de Raad van 25 juni 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 167 van 4.7.2018, blz. 1-2).

Besluit (EU) 2018/398 van de Raad van 12 juni 2017 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 72 van 15.3.2018, blz. 1-2)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020 (PB L 72 van 15.3.2018, blz. 3-11)

Koninkrijk Noorwegen

Besluit (EU) 2017/1249 van de Raad van 16 juni 2017 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 179 van 12.7.2017, blz. 1-2)

Besluit (EU) 2017/479 van de Raad van 8 december 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 75 van 21.3.2017, blz. 1-2)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 75 van 21.3.2017, blz. 3-11)

Informatie over de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 68 van 12.3.2018, blz. 1-11)

Vorstendom Liechtenstein

Besluit (EU) 2017/657 van de Raad van 3 april 2017 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 94 van 7.4.2017, blz. 1-2)

Besluit (EU) 2017/47 van de Raad van 8 november 2016 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 7 van 12.1.2017, blz. 2-3)

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 (PB L 7 van 12.1.2017, blz. 4-13)

Laatste bijwerking 26.06.2019