Europese grens- en kustwacht (tot december 2020)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/1624 betreffende de Europese grens- en kustwacht

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Belangrijkste taken van de Europese grens- en kustwacht

Reddingsoperaties

In overeenstemming met internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, moet ieder vaartuig dat deelneemt aan maritieme operaties die door het Agentschap worden gecoördineerd, bijstand verlenen aan mensen in nood op zee. Het Agentschap staat deelnemende landen bij bij het uitvoeren van opsporings- en reddingsoperaties om levens te beschermen en te redden tijdens grensbewakingsoperaties op zee.

Monitoring van migratiestromen en risicoanalyse

EU-grens- en kustwachten

Verwerking van persoonsgegevens

Intrekking

Verordening (EU) 2016/1624 zal op 31 december 2020 worden ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2019/1896 tot oprichting van een nieuwe, versterkte Europese grens- en kustwacht — zie samenvatting.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is op 6 oktober 2016 in werking getreden. De snel inzetbare pool en de pool van technische uitrusting zijn sinds december 2016 actief.

ACHTERGROND

De oprichting van een Europese grens- en kustwacht is een van de maatregelen uit de Europese migratieagenda om het beheer en de veiligheid van de buitengrenzen van de EU te versterken.

Zie ook

KERNBEGRIPPEN

Gezamenlijke operaties: operaties die worden gecoördineerd door het Agentschap en die betrekking hebben op personele middelen en technische uitrusting die door een of meer EU-landen worden geleverd.
Terugkeeroperaties: operaties die door het Agentschap worden gecoördineerd en door een of meer EU-landen verstrekte technische en operationele steun behelzen, waarbij terugkeerders vanuit een of meer landen gedwongen of vrijwillig terugkeren.
Terugkeerinterventies: acties van het Agentschap waarbij aan EU-landen versterkte technische en operationele bijstand wordt verstrekt, bestaande uit de inzet van Europese terugkeerinterventieteams in EU-landen en de organisatie van terugkeeroperaties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1-76)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) 2016/1624 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2019 betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1052/2013 en Verordening (EU) 2016/1624 (PB L 295 van 14.11.2019, blz. 1-131)

Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1-52)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 27.08.2020