Vereenvoudiging van het verkeer van bepaalde openbare documenten in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2016/1191 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de EU

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Afschaffing van de apostillevereiste

Wanneer een burger die een door een EU-land uitgegeven openbaar document aan een ander EU-land overlegt op gebieden die onder deze verordening vallen, mag de ontvangende autoriteit niet eisen dat het document is voorzien van een apostillestempel (de apostillestempel dient om de echtheid van een openbaar document uit een ander land te bewijzen).

Gewaarmerkte afschriften

Vertalingen

Het EU-land waar het openbare document wordt overgelegd, mag niet om een vertaling vragen als het openbare document is opgesteld in een van de officiële talen van het EU-land of in een niet-officiële taal die het EU-land kan accepteren.

Daarnaast is een vertaling niet verplicht als het openbare document vergezeld gaat van een meertalig modelformulier. Dit is op voorwaarde dat de autoriteit waaraan het openbare document wordt overgelegd van mening is dat de informatie op het formulier volstaat om het document te verwerken.

Meertalige modelformulieren

Valse documenten

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 16 februari 2019 van toepassing met uitzondering van:

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 200 van 26.7.2016, blz. 1-136)

Laatste bijwerking 12.01.2017