Agressieve fiscale planning

De Commissie suggereert manieren om juridische hiaten en achterpoortjes aan te pakken die sommige bedrijven misbruiken om hun billijke belastingaandeel te ontduiken.

BESLUIT

Aanbeveling van de Commissie van 6 december 2012 over agressieve fiscale planning (2012/772/EU).

SAMENVATTING

De aanpak van agressieve fiscale planning is een deel van een gedetailleerd en complex actieplan van de Commissie dat belastingontduiking en -fraude moet bestrijden.

Het actieplan identificeert praktische manieren om de administratieve samenwerking tussen EU-landen te verbeteren, misbruik en dubbele niet-belasting te bestrijden, en de problematiek rond belastingparadijzen en fiscale misdrijven aan te pakken.

Momenteel gebruiken sommige belastingbetalers complexe, soms kunstmatige, regelingen om hun belastinggrondslag naar andere rechtsgebieden te verhuizen binnen of buiten de Europese Unie. Op die manier profiteren zij van slecht op elkaar afgestemde nationale wetten om ervoor te zorgen dat bepaalde inkomsten overal onbelast blijven of om verschillen in belastingtarieven te exploiteren. Dat probleem wordt ook agressieve fiscale planning genoemd.

Het hoofdprobleem is dat belastbare winsten door steeds sluwere fiscale planning verschoven worden naar landen met belastingstelsels die gunstiger zijn voor de belastingbetaler. Deze praktijk vermindert de belastingschuld door regelingen die zich houden aan de letter van de wet, maar in strijd zijn met de geest ervan: juridische lacunes.

Agressieve fiscale planning neemt vele vormen aan, en de gevolgen daarvan zijn onder andere dubbele aftrek (waarbij bijvoorbeeld hetzelfde verlies zowel in het land van herkomst als van vestiging wordt afgetrokken) en dubbele niet-belasting (bijvoorbeeld inkomsten die niet worden belast in het land waar ze worden verdiend en die vrijgesteld zijn in het land van vestiging).

De Commissie spoort daarom EU-landen aan om ervoor te zorgen dat de dubbelebelastingverdragen die zijn afgesloten met andere EU-landen en niet-EU-landen, een clausule bevatten om een welbepaalde vorm van dubbele niet-belasting aan te pakken.

Zij beveelt ook aan gebruik te maken van een gemeenschappelijke algemene antimisbruikbepaling om de consequentheid en effectiviteit te helpen bewaren in gebieden waar de praktijk sterk verschilt tussen de EU-landen.

Er zijn verschillende andere voorstellen op dit gebied. Het huidige btw-stelsel is bijvoorbeeld kwetsbaar voor fraude. De Commissie heeft daarom beslist een EU-btw-forum op te richten. Daar kunnen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de belastingdienst van gedachten wisselen over de praktische aspecten van de btw-administratie die van toepassing is op transacties tussen EU-landen. Ze kunnen ook beste praktijken identificeren en bespreken die het eenvoudiger kunnen maken om het btw-stelsel te beheren en om de nalevingskosten te beperken, zonder inkomsten uit btw te mislopen.

REFERENTIES

Wet

Inwerkingtreding

Deadline voor omzetting in de nationale wetgeving

Publicatieblad

Aanbeveling van de Commissie 2012/772/EU

-

-

Publicatieblad L 338 van 12.12.2012.

DOCUMENTEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN

Mededeling van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Een actieplan om de strijd tegen fiscale fraude en belastingontduiking te versterken [COM(2012) 722 final van 6.12.2012 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten [COM(2013) 814 final van 25.11.2013 - Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

De moeder-dochterrichtlijn (Richtlijn 2011/96/EU) werd oorspronkelijk ontworpen om te voorkomen dat bedrijven van dezelfde groep die in verschillende EU-landen zijn gevestigd, tweemaal worden belast op dezelfde inkomsten (dubbele belasting). Toch hebben sommige bedrijven misbruik gemaakt van de bepalingen van de richtlijn en het gebrek aan afstemming van nationale belastingregels om zo belasting te ontduiken in alle EU-landen (dubbele niet-belasting).

De voorgestelde wijziging scherpt de richtlijn aan, zodat bepaalde fiscale planningen (hybride leningsregelingen) niet langer kunnen profiteren van belastingvrijstellingen. Volgens het voorstel moet een betaling voor een hybride lening worden belast door het EU-land waarin het moederbedrijf zich bevindt, indien deze betaling aftrekbaar is in het EU-land waarin het dochterbedrijf zich bevindt. Dat verhindert bedrijven met vestigingen in meer dan één EU-land om hun betalingen te verdelen over hun vestigingen, zodat ze profiteren van dubbele niet-belasting.

Laatste wijziging: 21.02.2014