Bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water

De richtlijn stelt verschillende voorschriften vast om de volksgezondheid te beschermen tegen mogelijk schadelijke radioactieve stoffen die in het drinkwater aanwezig kunnen zijn.

BESLUIT

Richtlijn 2013/51/Euratom van de Raad van 22 oktober 2013 tot vaststelling van voorschriften voor de bescherming van de volksgezondheid tegen radioactieve stoffen in voor menselijke consumptie bestemd water.

SAMENVATTING

Gewoon drinkwater is een manier waarop radioactieve stoffen het menselijk lichaam kunnen binnendringen en schade aan vitale organen kunnen aanrichten. Om dat risico zo veel mogelijk te beperken legt de wet parameterwaarden op voor stoffen als radon en tritium. Nationale overheden zijn verplicht om deze waarden te controleren en regelmatig monsternemingen van het drinkwater uit te voeren, met frequentie-intervallen die afhangen van de betreffende hoeveelheden.

De wetgeving heeft betrekking op al het water voor menselijke consumptie. Dat omvat al het water, zij het in de oorspronkelijke staat of na de behandeling, dat bedoeld is voor drinken, koken, voedselbereiding of andere huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en of het water wordt geleverd via een distributienet, uit een tankschip, of in flessen of verpakkingen.

De wet betreft ook water dat door bedrijven wordt gebruikt om voedsel voor menselijke consumptie te vervaardigen, verwerken, conserveren of in de handel te brengen, tenzij de nationale autoriteiten ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de veiligheid van het eindproduct zelf niet kan aantasten.

De wetgeving is niet van toepassing op natuurlijk mineraalwater en als geneesmiddel gebruikt water. Voor deze soorten water bestaat afzonderlijke EU-wetgeving. Nationale overheden mogen een uitzondering maken op de richtlijn voor drinkwater dat afkomstig is van een afzonderlijke voorziening die gemiddeld minder dan 10 kubieke meter per dag of aan minder dan 50 personen levert, tenzij het water wordt geleverd in het kader van een commerciële of openbare activiteit.

Wanneer er een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid wordt vastgesteld, moet aan de bevolking passend advies worden verstrekt over de mogelijke risico’s en eventuele voorzorgsmaatregelen die nodig kunnen zijn. Er moet snel worden gehandeld om het water terug naar het vereiste kwaliteitsniveau te brengen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

PB L 296 van 7.11.2013

Laatste wijziging: 22.04.2014