Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2011/65/EU — Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn scherpt bestaande regels aan inzake het gebruik van gevaarlijke stoffen, zoals lood, kwik en cadmium, in elektrische en elektronische apparatuur (EEA) om de volksgezondheid en het milieu te beschermen, met name door milieuhygiënisch verantwoorde nuttige toepassing en afvalverwerking van EEA mogelijk te maken.

KERNPUNTEN

De herschikte richtlijn herziet Richtlijn 2002/95/EG die het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in EEA heeft beperkt door onder meer de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen uit te breiden tot een breder scala aan EEA.

Toepassingsgebied

Uitsluitingen

De beperkingen zijn niet van toepassing op een reeks producten zoals wapens, ruimtevaartapparatuur, grote, niet verplaatsbare industriële installaties (bijvoorbeeld drukmachines, frees- en boormachines) en vaste installaties (bijv. elektriciteitsgeneratoren). Ook vrijgesteld zijn fotovoltaïsche panelen.

Richtlijn (EU) 2017/2102 wijzigt Richtlijn 2011/65/EU om een aantal kwesties aan te pakken, om onbedoelde gevolgen van de wetgeving te vermijden vanwege het in 2011 ingevoerde open toepassingsgebied.

De richtlijn sluit pijporgels en sommige niet voor de weg bestemde mobiele machines uit van haar toepassingsgebied.

Ook wordt getracht de circulaire economie te bevorderen door opheffing van het verbod op secundaire marktoperaties (reparatie, vervanging van onderdelen, renovatie, hergebruik en retrofitting) voor EEA die buiten het toepassingsgebied van de vorige Richtlijn 2002/95/EG vielen, maar die niet aan Richtlijn 2011/65/EU zouden voldoen.

Hergebruikte reserveonderdelen, herwonnen uit EEA, kunnen worden vrijgesteld, mits het hergebruik plaatsvindt in controleerbare gesloten business-to-business inruilsystemen en de consument in kennis wordt gesteld van het hergebruik van reserveonderdelen.

Uitzonderingen

Verplichtingen

Aanpassing en herziening

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 21 juli 2011 van toepassing. Richtlijn 2011/65/EU herschikt en vervangt Richtlijn 2002/95/EG (en de daaropvolgende wijzigingen), die voor 2004 moesten worden omgezet in nationale wetgeving in de EU-landen. De nieuwe regels in Richtlijn 2011/65/EU moesten voor 2013 worden omgezet in nationale wetgeving in de EU-landen.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (herschikking) (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88-110)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2011/65/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 18.10.2018