Vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen in de EU

De bestaande wetgeving binnen de Europese Unie betreffende verpakkingsafval bevat geen specifieke maatregelen voor lichte plastic draagtassen. Deze kunnen een schadelijk effect hebben op het milieu en hun verbruik moet worden verminderd.

BESLUIT

Richtlijn (EU) 2015/720 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende de vermindering van het verbruik van lichte plastic draagtassen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Met deze Richtlijn wordt Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval gewijzigd. Manieren en doelstellingen worden uiteengezet om het verbruik van lichte plastic draagtassen te verminderen door heffingen op te leggen of streefcijfers op nationaal niveau in te stellen.

KERNPUNTEN

EU-landen moeten maatregelen treffen om het verbruik van lichte* plastic draagtassen te verminderen. Bij deze maatregelen kan het gaan om reductiestreefcijfers, beperkingen van het gebruik ervan of financiële maatregelen zoals heffingen.

Tot de te nemen maatregelen behoren een van de volgende maatregelen of allebei:

Zeer lichte* plastic draagtassen kunnen van die maatregelen worden uitgesloten.

Vanaf 27 mei 2018 moeten EU-landen verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over het jaarlijkse verbruik van lichte plastic draagtassen.

Uiterlijk in mei 2017 werkt de Commissie details uit over etiketten of merktekens voor biologisch afbreekbare en composteerbare plastic draagtassen. Deze moeten uiterlijk 18 maanden na hun goedkeuring worden gebruikt.

EU-regeringen en de Commissie moedigen voorlichtings- en bewustmakingscampagnes voor het grote publiek aan, vooral gedurende het eerste jaar na 27 november 2016.

KERNBEGRIPPEN

* Lichte plastic draagtassen: draagtassen met een wanddikte van minder dan 50 micron.

* Zeer lichte plastic draagtassen: draagtassen met een wanddikte van minder dan 15 micron die worden gebruikt om hygiënische redenen of als primaire verpakking voor losse levensmiddelen worden verstrekt wanneer het gebruik daarvan bijdraagt aan het voorkomen van voedselverspilling.

ACHTERGROND

Lichte plastic draagtassen zijn een belangrijke bron van zwerfaval, zijn schadelijk voor het milieu en zijn een inefficiënt gebruik van hulpbronnen. Sommige EU-landen hebben het verbruik van plastic draagtassen aanzienlijk kunnen verminderen: het verbruik in de zeven best presterende landen bedraagt slechts 20 % van het gemiddelde verbruik in de EU.

Voor nadere informatie zie Verpakking en verpakkingsafval op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn (EU) 2015/720

26.5.2015

27.11.2016

PB L 115 van 6.5.2015, blz. 11-15

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10-23). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.09.2015