Op naar een koolstofarme economie in 2050

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2011) 112 definitief — Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

KERNPUNTEN

Uit de analyse van de Europese Commissie blijkt dat vermindering van EU-uitstoot van 40 % en 60 % voor 2030 en 2040 respectievelijk ten opzichte van het niveau van 1990 de meest kostenefficiënte manier is om algemene doelstellingen te halen.

Alle sectoren zullen moeten bijdragen aan de koolstofarme overgang en in de 2050-routekaart staan de bijdragen van de verschillende sectoren:

Om deze doelen te bereiken zijn er de komende vier decennia grote publieke en particuliere investeringen nodig. In de mededeling staan schattingen die neerkomen op een extra investering voor de gehele EU van jaarlijks ongeveer 270 miljard EUR of 1,5 % van het EU-BBP.

De potentiële voordelen naast de aanpak van klimaatverandering en het efficiëntere gebruik van hulpbronnen zijn echter enorm. Het maatregelenpakket kan:

ACHTERGROND

Om de wereldwijde klimaatverandering onder 2 oC te houden (de internationaal overeengekomen doelstelling om catastrofale gevolgen van de opwarming van de aarde te voorkomen), tracht de EU broeikasgassen met 80 tot 95 % ten opzichte van 1990 te verminderen.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (COM(2011) 112 definitief van, 8.3.2011)

Laatste bijwerking 03.08.2016